بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام با استفاده از باکتری های ریزوسفری شور، قلیا و شور و قلیاپسند در بادامستان های خراسان رضوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بادام در زمره درختان باغی حساس به شوری قرار می گیرد. تاثیر چهار نوع خاک شور با شوری های مختلف (2، 4، 8 و 16 dS m-1) به همراه تلقیح دو جدایه باکتری و شاهد استریل شده از سه گروه باکتری شورپسند، قلیاپسند و شورو قلیاپسند جداسازی شده از ریزوسفر بادام ستان های خراسان رضوی بر القاء مقاومت به شوری در پایه GN بادام تحت شرایط شوری و قلیاییت خاک، بررسی شد. بیشترین میانگین تولید تری ایندول استیک اسید، انحلال فسفات های معدنی و اگزوپلی ساکارید بترتیب برای جدایه های قلیاپسند، شوروقلیاپسند و شورپسند مشاهده گردید. شوری خاک به طور معنی داری ارتفاع گیاهان، مساحت برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه ها، قند محلول، نامحلول و کل را کاهش داد. بیشترین ارتفاع گیاه (cm 61/2) در گروه شورپسندها و کمترین آن در گروه قلیاپسندها مشاهده شد. باکتری های شورپسند بیشترین افزایش را در وزن تر اندام هوایی موجب شدند، لیکن وزن تر ریشه ها در گروه باکتری های شور و قلیاپسند حداکثر بود. نسبت وزن تر اندام هوایی به ریشه ها به ترتیب برای سه گروه شورپسند، قلیاپسند و شور و قلیاپسندها 0/86، 0/87 و 0/74 بود که بیانگر تاثیر بیشتر باکتری های شور و قلیاپسند بر رشد ریشه ها نسبت به رشد اندام هوایی بود. تلقیح باکتری های شور و قلیاپسند موجب افزایش درصد رطوبت ریشه ها و اندام هوایی در خاک هایی با شوری بالا (بترتیب 16 و 8 dS m-1) گردید. به طورکلی، باکتری های شوروقلیاپسند بر بهبود رشد ریشه ها، قلیاپسندها و شورپسندها بترتیب بر افزایش خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام تاثیر بیشتری داشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
62 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2420849 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!