تحلیلی بر میزان تحقق پذیری کاربری اراضی شهری در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد مطالعه شهر عسگران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف پژوهش

مهم ترین مسیله در روند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری موضوع تحقق پذیری آن ها است و چنانچه این طرح ها به نحوی که مقرر شده تحقق یابند، منافع و امکانات عمومی تامین و بسیاری از مشکلات شهری برطرف می شود؛ به این جهت در این مقاله طرح جامع شهر عسکران از توابع استان اصفهان با سطح شهرهای کوچک مقیاس مورد بررسی قرار گرفته است.

روش پژوهش

 پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده های آن مبتنی بر منابع اسنادی و مشاهده میدانی است.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان می دهد که متوسط درصد تحقق پذیری جمعیت پیشنهادی طرح جامع شهر عسگران، برابر با 84/60 درصد است که این رقم می تواند به عنوان متوسط تحقق پذیری کاربری ها نیز انتخاب شود. بر این اساس تحقق پذیری کاربری های اداری و انتظامی، مسکونی، آموزشی، میراث تاریخی و تاسیسات شهری از حد متوسط بالاتر، و تحقق پذیری سایر کاربری ها پایین تر از حد متوسط بوده است. در بین این کاربری ها، دو کاربری تجاری-خدماتی و پارک و فضای سبز تحقق پذیری کمتر از ده درصد داشته اند و کاربری تفریحی-گردشگری، فضای سبز حفاظتی و درمانی تحقق پذیری صفر درصد و حتی منفی داشته اند. بدین ترتیب می توان گفت که تحقق پذیری کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع عسگران بسیار پایین بوده است. 

نتیجه گیری

طرح جامع شهر عسگران به مانند همه طرح های جامعی که با الگوی سنتی تهیه می شوند از تحقق پذیری اندکی برخوردار بوده و با اکثر ضعف ها و تنگناهای این الگو شامل جدایی روند تهیه طرح از مرحله اجرا، قطعی نگری در برنامه ریزی و مکانیابی کاربری ها و به دنبال آن انعطاف پذیری اندک و عدم تطبیق با شرایط متغیر مکانی_زمانی، بی توجهی به امکانات مالی و اجرایی شهرداری، کلیشه ای بودن تهیه طرح، بی توجهی به منافع و نیاز ذینفعان، عدم توجه به عوامل کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، بی توجهی به مالکیت زمین و... مواجه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2422103 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!