بررسی اثر تعدیل گر ویژگی های هیات مدیره بر ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش بررسی اثر تعدیل گر ویژگی های هیات مدیره بر ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه هییت مدیره اثر معناداری بر رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت ندارد اما استقلال هییت مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، تنوع جنسیتی هییت مدیره و تخصص مالی هییت مدیره اثر معنادار و مثبت بر رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت دارند. همچنین، نرخ موثر مالیاتی، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. در ارتباط با تحلیل نتایج از دیدگاه پژوهشگر می توان بیان داشت که اندازه هییت مدیره یک رابط و پیوند دهنده مهم بین شرکت و منابع خارجی آن است که مدیران برای به حداکثر رساندن عملکرد و ارزش شرکت های مطبوع خود به آن نیاز دارد. صرف حضور مدیران مستقل در هییت مدیره، حاکمیت شرکتی خوب را تضمین نمی کند. ممکن است برخی از مدیران مستقل منصوب شوند تا فقط حداقل الزامات نظارتی را برآورده کنند. هنگامی که یک مدیر عامل چندین هییت مدیره را به صورت همزمان اداره می کند، تاثیر منفی بر ارزش شرکت می گذارد، اما دوگانگی مدیر عامل تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت نیز می تواند داشته باشد. انتصاب زنان در هر هییت مدیره باید با این انگیزه انجام شود که حضور آن ها ارزش مالی شرکت را افزایش دهد و صرفا به عنوان یک حرکت نمادین برای برابری جنسیتی در نتیجه فشار های نهاد های بیرونی در نظر گرفته نشود. افزایش تخصص مالی هییت مدیره، می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2422420 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.