قواعد حاکم بر قصد مشارکت کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای جمع سپاری بازاریابی براساس رویکرد تئوری مجموعه راف (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند موتوسل)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جمع سپاری فرصتی برای تعامل با گروه های زیادی از مصرف کنندگان بالقوه ایجاد می کند. همچنین پیشرفت در تکنولوژی و رسانه های اجتماعی توسعه سریع رقابتهای جمع سپاری را به عنوان یکی از مفاهیم نوآوری باز در زمینه بازاریابی تسهیل نموده است. در رقابتهای جمع سپاری، همواره تلاش بر این است که بتوان مشارکت کنندگان را ترغیب به افزایش مشارکت نمود و پاسخهای رفتاری کاربران را پیش بینی کرد. از این رو هدف اصلی این پژوهش استخراج قواعد حاکم بر مشارکت کاربران شبکه ی اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای جمع سپاری بازاریابی است. در راستای نیل به هدف پژوهش، روش پیشنهادی استفاده از تیوری مجموعه راف است. در این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان متغیرهای شرطی و تصمیم گیری شناسایی شدند و مدل مفهومی پژوهش طراحی شد. سپس مدل در شرایط واقعی و برای مصرف کنندگان برند موتوسل آزمون شد و داده های مورد نیاز جهت استخراج قوانین از 344 نفر از شرکت کنندگان در رقابت جمع سپاری جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار Rosetta تحلیل گردید. به کمک نظریه مجموعه های راف 39 قانون منطقی استخراج شدند که اغلب آنها جامع و دقیق نبودند. سرانجام 7 قاعده با بیشترین میزان پوشش و دقت و بر اساس سایر قواعد اعتبارسنجی استخراج شدند. نتایج کلی حاکی از آن است که ساختار وظیفه طراحی شده، مدیریت جمع، تکنولوژی مورد استفاده در رقابت جمع سپاری و ارزیابی نتایج از مهمترین ابعاد تاثیرگذار در مشارکت کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای جمع سپاری بازاریابی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
132 تا 159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2422589 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!