شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته: کاربرد الگوی پانل توبیت و پانل توبیت فضایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نااطمینانی در نظریه های رشد اقتصادی و معیارهای جایگزین متعدد برای مولفه های اثرگذار بر رشد اقتصادی و عدم تصریح مناسب ترین الگوی اقتصادسنجی جهت بررسی متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی باعث شده است تا ارایه الگوهای جدید رگرسیونی برای شناسایی دقیق تر عوامل موثر بر رشد اقتصادی مورد توجه محققین اقتصاد قرار گیرد. لذا این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و نوع ارتباطات فضایی 21 کشور منتخب توسعه یافته طی دوره 2013-2005 با استفاده از الگوهای پانل توبیت و پانل توبیت فضایی صورت گرفته است. ارزیابی میان الگوهای مورد استفاده در این تحقیق، الگوی پانل توبیت فضایی با خطای فضایی نتایج مطلوبتری را ارایه داد. نتایج نشان داد جمعیت، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار و آزادسازی تجاری اثر مثبت و غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی دارند. پیشنهاد می-شود در مطالعات آتی راجع به رشد اقتصادی کشورهای دارای مجاورت مکانی الگوهای فضایی در کنار الگوهای رقیب مورد استفاده قرار گیرد تا نتایج مطلوبتری حاصل شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423031 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!