تاثیر مواجهه ی پیش از تولد با مقادیر اضافی آندروژن بر بیان ژن های آدیپونکتین و گیرنده های آن در تخمدان و سلول های گرانولوزای موش صحرایی مدل تخمدان پلی کیستیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بیان هورمون آدیپونکتین و گیرنده هایش در تخمدان نقش تنظیم کننده ی سیستم زادآوری زنانه را برای آن مطرح کرده است. برای شناخت سازوکار بیماریزایی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) و توضیح اثرات مواجهه پیش از تولد با آندروژن اضافی، بیان ژن آدیپونکتین (AdipoQ) و گیرنده هایش (R1 و R2) در تخمدان و سلول های گرانولوزای موش های صحرایی مدل PCOS بررسی شد.

مواد و روش ها

پنج موش صحرایی باردار از نژاد ویستار در گروه آزمون، در روز 20 بارداری 5 میلی گرم تستوسترون آزاد حل شده در 5/0 میلی لیتر روغن کنجد و بنزیل بنزوات، و 5 موش در گروه شاهد 0/5 میلی لیتر حلال دریافت کردند. بیان ژن های AdipoQ،R1 و R2 در زاده های ماده در سه نقطه زمانی؛ بدو تولد،10 و100روزگی (بلوغ) در نمونه های تخمدان و گرانولوزای زاده های بالغ، مورد بررسی قرار گرفتند. بیان نسبی ژن ها توسط TaqMan real-time polymerase chain reaction سنجیده شد.

یافته ها

بیان ژن AdipoQ و گیرنده هایش در تخمدان موش های گروه آزمون، در بدو تولد، تفاوت آماری معنی دار با گروه شاهد نشان نداد. بیان AdipoQ در نمونه های تخمدان، 10 روزگی (0/001=P) و پس از بلوغ (0/008=P) و در سلول های گرانولوزای زاده های بالغ گروه آزمون (0/001=P)، نسبت به میزان بیان در بدو تولد کاهش داشت. کاهش بیان گیرنده های R1 و R2 نیز در10روزگی نسبت به بدو تولد مشاهده شد (به ترتیب 0/046=P و0/001=P). بیان AdipoQ و R2 در تخمدان زاده های 10روزه و گرانولوزای زاده های بالغ، نسبت به گروه شاهد کاهش داشت (0/05<P).

نتیجه گیری

مواجهه ی پیش از تولد با آندروژن اضافی می تواند با تاثیر بر بیان تخمدانی آدیپونکتین و گیرنده هایش در دوران پس از تولد و بلوغ، تنظیم عملکرد سیستم زادآوری را مختل ساخته و در سازوکار بیماریزایی PCOS نقش داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423807 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!