تاثیر افزودن آرد هسته خرما به آرد سفید بر شاخص گلیسمی و شاخص سیری نان سفید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مصرف غذاهای با شاخص گلیسمی پایین و شاخص سیری بالا، خطر بروز بیماری های مزمن و چاقی را کاهش می دهد. در مطالعه ی حاضر، اثر افزودن آرد هسته خرما به نان سفید بر شاخص گلیسمی، بارگلیسمی و شاخص سیری آن بررسی شده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه متقاطع تصادفی برای تعیین شاخص گلیسمی و بارگلیسمی، 10 فرد سالم در 4 روز مختلف به فاصله 6-3 روز در مطالعه شرکت کردند. قند خون افراد در زمان ناشتا، 15، 30، 45، 60، 90 و 120 دقیقه بعد از خوردن محلول گلوکز، نان سفید، نان های حاوی 20% و 40% آرد هسته خرما اندازه گیری و شاخص گلیسمی و بار گلیسمی محاسبه گردید. برای تعیین شاخص سیری، 20 فرد سالم از نان های مورد بررسی، به مقداری که حاوی 240 کیلوکالری بود، در 3 روز مختلف به فاصله 6-3 روز خوردند. میزان سیری در حالت ناشتا و هر 15 دقیقه تا 120 دقیقه پس از خوردن؛ تعیین و شاخص سیری محاسبه گردید.

یافته ها

شاخص گلیسمی نان های حاوی 20٪ (52/64) و 40٪ (49/11) آرد هسته خرما بطور معناداری کمتر از شاخص گلیسمی نان سفید (73/96) بود (به ترتیب 0/004< pو0/005<p). بار گلیسمی نان های 20% (9/45) و 40% (7/32) آرد هسته خرما بطور معناداری کمتر از بارگلیسمی نان سفید بود (به ترتیب 0/001<p و0/001<p). شاخص سیری نان های 20% (200) و 40% (290/79) آرد هسته خرما نیز بطور معنا داری بیشتر از نان سفید بود (به ترتیب 0/001<p و0/001<p). شاخص سیری نان 20%  بطور معناداری از نان 40% بیشتر بود (0/01<p).

نتیجه گیری

جایگزین کردن بخشی از آرد سفید گندم با آرد هسته خرما؛ بطور معناداری باعث کاهش شاخص و بار گلیسمی و افزایش شاخص سیری نان سفید می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
102 تا 111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423809 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!