ارتباط الگوی غذایی شناسایی شده به وسیله ی رگرسیون رتبه بندی کاهش یافته با شانس هایپرانسولینمی و مقاومت به انسولین در بزرگسالان: مطالعه ی قند و لیپید تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

این مطالعه با هدف شناسایی الگوی رژیم غذایی اختصاصی مرتبط با مقاومت به انسولین و هایپرانسولینمی در بزرگسالان تهرانی انجام گردید.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت مقطعی در 1063 مرد و زن با سن بالای 25 سال، شرکت کننده در فاز سوم مطالعه قند و لیپید تهران، انجام شد. الگوی رژیم غذایی به وسیله ی روش رگرسیون رتبه بندی کاهش یافته (RRR)، با استفاده از 34 آیتم غذایی به عنوان پیش بینی کننده، و نیز غلظت انسولین سرم و شاخص هومیوستاتیک مقاومت به انسولین (HOMA-IR) به عنوان متغیرهای پاسخ شناسایی شد. ارتباط الگوی رژیم غذایی با خطر هایپرانسولینمی و مقاومت به انسولین بررسی و نسبت شانس (OR) و فاصله اطمینان (CI) 95% گزارش شد.

یافته ها

میانگین± انحراف معیار سن و شاخص توده ی بدنی (BMI) شرکت کنندگان در مطالعه به ترتیب 12/2±43/0 سال و 4/8±27/4 کیلوگرم/متر مربع بود. الگوی شناسایی شده شامل؛ دریافت بیشتر گوشت فرآوری شده، ماهی، دوغ، آب لیمو، ترشی، و سبزیجات برگ دار، و نیز دریافت کمتر سبزیجات نشاسته ای، سیر و پیاز، میوه های خشک، مغزها، گوشت قرمز، لبنیات پرچرب و قهوه بود. پیروی بالاتر از این الگو در مدل نهایی تعدیل اثر مخدوش گرهای احتمالی، با افزایش شانس هایپرانسولینمی (0/005Ptrend=، 2/43-1/17CI= 95%، 1/69=OR)  و  IR (0/001>Ptrend=، 5/32-1/66CI= 95%، 2/97=OR)، همراه بود.

نتیجه گیری

در این مطالعه یک الگوی رژیم غذایی مرتبط با غلظت انسولین سرم و شاخص HOMA-IR، که به وسیله ی روش RRR شناسایی شده بود، با شانس بالاتر هایپرانسولینمی و مقاومت به انسولین همراه بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
112 تا 121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423810 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!