برهم کنش فعالیت بدنی با دریافت مغزدانه ها در بروز اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک: مطالعه قند و لیپید تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

نتایج پژوهش ها نشان داده است که شیوه ی زندگی سالم می تواند از بروز سندرم متابولیک پیش گیری نماید. هدف از اجرای این مطالعه بررسی ارتباط بین مغزدانه ها، به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده رژیم غذایی سالم، با اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک و نیز بررسی اثر تعدیلی فعالیت بدنی بر این رابطه بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه آینده نگر، مصرف مغزدانه ها در 1452 فرد شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک روا تعیین شد. از رگرسیون کاکس برای تعیین ارتباط مغزدانه ها و خطر بروز اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک استفاده شد. هم چنین، اثر تعدیلی فعالیت بدنی بر این ارتباط نیز؛ با استفاده از آزمون کاکس بررسی شد.

یافته ها

میانگین سنی (انحراف استاندارد) افراد در ابتدای مطالعه 36/5 (13/3) سال و میانگین نمایه توده بدن 25/6 (4/5) کیلوگرم بر مترمربع بود. میانه ی دریافت مغزدانه ها 18/8 گرم در هفته بود. دریافت مغزدانه ها ارتباط معکوس معنی داری با افزایش تری گلیسرید سرم، پرفشاری خون، افزایش قند ناشتای سرم و چاقی شکمی؛ پس از تعدیل متغیرهای مخدوش کننده داشت. در افراد با فعالیت بدنی متوسط و بالا، دریافت مغزدانه ها (کمتر یا بیشتر از میانه) سبب کاهش خطر اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک شد. این ارتباط در افراد با فعالیت بدنی کم مشاهده نشد.

نتیجه گیری

فعالیت بدنی ارتباط بین دریافت مغزدانه ها و خطر برخی از اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک را تغییر می دهد. در فعالیت بدنی کم، همراهی بین دریافت مغزها و بروز اجزای سندرم متابولیک، دیده نشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
122 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423811 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!