تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی همراه با مصرف کوئرستین درون پوشانی شده در نانوذره بر تنظیم کننده های آپوپتوز JNK و ERK در موش های صحرایی نر مدل انفارکتوس قلبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

برقراری مجدد جریان خون در عضله قلبی دچار ایسکمی؛ سبب گسترش انفارکتوس و مرگ میوسیت ها می گردد. کویرستین، با دارا بودن اثر آنتی اکسیدانی، می تواند در درمان بیماری های قلبی موثر باشد لیکن مصرف آن به سبب انحلال پذیری اندکی که در آب دارد محدود می باشد. محدودیت کویرستین را می توان با درون پوشانی کردن در نانوذرات حامل مرتفع کرد. مطالعه حاضر برای تعیین تاثیر همراهی کویرستین درون پوشانی شده در نانوذرات  (QEN) با تمرین تناوبی بر بیان ژن های JNK و ERK، که محصولاتشان در راه اندازی آپوپتوز نقش دارد، طراحی شد.

مواد و روش ها

سی سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به پنج گروه (سالم، سکته قلبی، سکته قلبی و مکمل، سکته قلبی و تمرین، سکته قلبی و تمرین و مکمل) تقسیم شدند. سکته قلبی با تزریق زیر پوستی ایزوپرونالین؛ در 24 سر موش صحرایی القا شد. در گروه های دریافت مکمل، گاواژ مکمل بعد از هر جلسه تمرینی انجام شد. جداسازی بافت قلبی 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی صورت گرفت. بیان نسبی ژن های JNK و ERK با روش Real-Time PCR اندازه گیری گردید. تجزیه تحلیل داده ها با آزمون واریانس یک طرفه و در سطح معنی داری 0/05 انجام شد.

یافته ها

بیان ژن های JNK و ERK در گروه تمرین و مصرف مکمل نسبت به گروه سکته قلبی به طور قابل توجهی کاهش یافت.

نتیجه گیری

مصرف QEN به همراه تمرینات ورزشی تناوبی هوازی می تواند با کاهش بیان ژن های JNK و ERK باعث کاهش فعال شدن کمپلکس JNK وERK  و در نتیجه کاهش مرگ سلولی از طریق آپوپتوز شود و بنابراین می تواند اثر محافظتی بر میوسیت های قلبی در پی آسیب ایسکیمی داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423812 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!