واکنش ویژگی های زراعی کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تغییرات آب و هوایی ممکن است موجب تنش خشکی شود و تولید محصول را محدود کند. سطح کشت کلزا (Brassica napus L.) به دلیل تنش خشکی کاهش یافته است. شناسایی ارقام پرمحصول و متحمل می تواند به عنوان راه حلی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شود. دوازده ژنوتیپ کلزا تحت شرایط تنش خشکی و نرمال در لیشتر گچساران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 کشت شدند. کاهش قابل توجه تعداد خورجین در بوته (%76)، طول خورجین (%20). عملکرد دانه (%80)، بیوماس (%73)، شاخص برداشت (%37)، ارتفاع بوته (%34)، تعداد دانه در خورجین (%41) و تعداد شاخه در بوته (%41) در ژنوتیپ های مورد ارزیابی کلزا به عنوان پیامد تنش خشکی مشاهده شد. به طور کلی عملکرد دانه، بیوماس و تعداد خورجین در بوته حساسیت بسیار بالایی به کاهش رطوبت داشتند. اثر مستقیم معنی دار تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه بر عملکرد دانه نشان داد که از این ویژگی ها می توان برای انتخاب ژنوتیپ های امید بخش برای افزایش عملکرد دانه کلزا در شرایط نرمال استفاده کرد. در شرایط تنش خشکی، تعداد شاخه در بوته، طول خورجین و تعداد دانه در خورجین اثر مستقیم معنی داری بر عملکرد دانه داشتند. افزایش این صفات و کاهش ارتفاع بوته و کوتاه کردن دوره رشد می تواند باعث بهبود عملکرد دانه کلزا شود. Hyola401، RGS003 و Hyola308 بالاترین عملکرد دانه را در هر دو شرایط تنش خشکی و شرایط نرمال در بین ژنوتیپ های کلزای مورد ارزیابی نشان دادند و می توان آن ها را به عنوان واریته های مناسب برای کاشت در شرایط محل آزمایش یا مناطق مشابه در نظر گرفت.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
135 تا 145
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423939 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!