اثر روش و تاریخ کاشت بر عملکرد، کارایی مصرف آب و خصوصیات ریخت شناسی دو رقم ذرت دانه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

مطالعه با هدف بررسی اثر روش کشت نشایی و هیدروپرایمینگ بذر در تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد، کارایی مصرف آب و خصوصیات ریخت‌شناسی ارقام ذرت دانه‌ای در کشت دوم انجام شد.

مواد و روش‌ها

آزمایش به‌صورت اسپلیت‌پلات فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال زراعی 1396 اجرا گردید. فاکتور اصلی تاریخ‌های کاشت (10 و 20 تیر و 1 مرداد) و فاکتورهای فرعی روش‌های کاشت (مستقیم، هیدروپرایم‎ و نشاکاری) و ارقام ذرت (هیبرید سینگل‌کراس 260 و 704) بودند.

یافته‌ ها

 عملکرد دانه، ماده خشک، شاخص سطح برگ و وزن خشک برگ با تاخیر در کشت از 20 تیر به 1 مرداد به‌طور معنی‌داری به‌ترتیب به میزان 3/58، 0/26، 6/8 و 2/10 درصد کاهش یافتند. از طرفی روش کشت نشایی به‌طور معنی-‌داری صفات مذکور را نسبت به روش هیدروپرایمینگ و مستقیم بذر افزایش داد. در برهمکنش دوگانه تاریخ کشت و رقم حداکثر عملکرد دانه و ماده خشک به‌ترتیب 2/9193 و 0/19767 کیلوگرم در هکتار از رقم 704 در تاریخ 10 تیر و بیشترین کارایی مصرف آب برای تولید دانه و ماده خشک به‌ترتیب 49/1 و 34/3 کیلوگرم بر مترمکعب از رقم 704 در تاریخ 20 تیر حاصل شد.

نتایج

به‌منظور دستیابی به حداکثر عملکرد دانه، ماده خشک و کارایی مصرف آب در منطقه کرج با آب‌وهوای نیمه‌خشک، کشت نشایی رقم 704 در تاریخ 10 تیرماه و در صورت کشت تاخیری در اوایل مردادماه کشت نشایی رقم 260 قابل‌توصیه خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423948 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!