حساسیت نسبی چهارده ژنوتیپ امیدبخش سیب بومی به پوسیدگی سیاه میوه Diplodia seriata و ارتباط آن با برخی صفات فیزیکوشیمیائی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
قارچ Diplodia seriata عامل شانکر شاخه و تنه ی درختان سیب، می تواند با پوسیدگی میوه نیز سبب ایجاد خسارت شود. با توجه به ردیابی بیماری در کلکسیون سیب بومی ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر- کرج، طی سال های 1395 و 1396 حساسیت نسبی 14 ژنوتیپ امیدبخش سیب بومی و همچنین ارقام تجاری گلدن دلیشز و فوجی در شرایط آزمایشگاه و باغ در برابر عامل بیماری پوسیدگی سیاه میوه بررسی شد. به این منظور، میوه ها 3-2 هفته قبل از زمان برداشت، توسط ریسه های جوان قارچ مایه زنی شدند. شدت بیماری در باغ براساس میانگین رشد زخم به ازای افزایش هر یک درجه واحد دمای روزانه (mm/degree-day) و در آزمایشگاه براساس میانگین قطر زخم پنج روز پس از مایه زنی، تعیین شد. براساس نتایج به دست آمده، ژنوتیپ های SSB, TR1 و H1-SH در گروه حساس؛ ژنوتیپ های MN8, DO-P-SH, B-K-KH, GO-N3, MD-N2 و T5 به همراه رقم تجاری گلدن دلیشز در گروهی با حساسیت متوسط؛ و ژنوتیپ های KH2, S-O-G; MN10, SBA و ME6 و رقم فوجی در کلاس حساسیت کم قرارگرفتند. داده های این مطالعه همبستگی منفی معنی داری را بین شدت بیماری با سفتی بافت میوه نشان داد، اما بین قطر زخم و میزان مواد جامد محلول، رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
199 تا 211
لینک کوتاه:
magiran.com/p2424288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!