بررسی روند مکانی و زمانی دما و بارش حدی در حوزه آبخیز کرخه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تغییرات در مولفه های اقلیمی و به ویژه در شدت و فراوانی وقایع حدی بر روی جامعه و محیط طبیعی نسبت به تغییرات در میانگین اقلیم اثرگذارتر است. بنابراین بررسی تغییر پذیری شاخص های حدی اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش، برای بررسی روند مکانی و زمانی مقادیر حدی دما و بارش، از داده های دما و بارش 6 ایستگاه سینوپتیک اهواز، خرم آباد، دزفول، کرمانشاه، همدان و سنندج حوزه کرخه استفاده شد. با نرم افزار R-climdex که در محیط نرم افزار R قابل اجراست، شاخص های حدی تعیین شد. در این پژوهش، از 10 نمایه حدی بارش و 16 نمایه حدی دما استفاده شد. روند هریک از نمایه های دما و بارش با آزمون من-کندال مشخص شد. نتایج نشان داد که شاخص های بارش در اکثر ایستگاه های حوزه دارای روند کاهشی است. به این ترتیب که برای شاخص های مقدار بارش در روزهای تر، تعداد روزهای تر متوالی، روزهای با بارش سنگین و خیلی سنگین، روند کاهشی معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آمده دما، حاکی از آن است که نمایه های حدی چون روزهای یخبندان، روزهای یخی، روزهای سرد، شب های سرد و دامنه تغییرات شبانه روزی دما در اغلب ایستگاه ها دارای روند منفی در سطح اطمینان 95 و 99% است. نمایه های روزهای تابستانی، روزهای گرم و شب های گرم در تمام ایستگاه های مورد مطالعه در سطح حوزه آبخیز دارای روند افزایشی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2424370 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!