ارزیابی ظرفیت مراتع در تنوع بخشی منابع درآمدی (مطالعه موردی: مراتع چشمه خان، جاجرم)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نگاه تک بعدی به اکوسیستم های مرتعی از منظر تولید علوفه، سبب تخریب عرصه ها و کاهش توان مراتع برای تولید علوفه شده است. رویکرد متنوع سازی فعالیت های اقتصادی، راهکار مناسبی در راستای کاهش اثرات منفی استفاده تک منظوره از مراتع است. تحقیق حاضر، در مراتع چشمه خان از توابع استان خراسان شمالی انجام شده است. در این تحقیق، ضمن تعیین شایستگی مرتع برای استفاده چندمنظوره با استفاده از دستورالعمل پیشنهادی ارزانی، برای بهره برداران نماینده نیز ترکیب بهینه منابع درآمدی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی خطی تعیین شده است. نتایج شایستگی برای چرای دام نشان داد که 7/44% از سطح منطقه دارای شایستگی متوسط، 66/43% دارای شایستگی کم، از نظر شایستگی برای زنبورداری 23/14% از سطح منطقه دارای شایستگی خوب، 38/49% دارای شایستگی متوسط و 84/24% دارای شایستگی کم و از نظر شایستگی برای برداشت گیاهان دارویی نیز 22/7% از سطح منطقه دارای شایستگی خوب برای برداشت گیاهان دارویی، 62/71% دارای شایستگی متوسط، 6/9% دارای شایستگی کم هستند. نتایج تعیین الگوی بهینه منابع درآمدی نشان داد که بازدهی الگوهای بهینه نسبت به الگوی فعلی برای بهره برداران نماینده به ترتیب 6/12%، 8/9%، 71/11% و 25/30% افزایش نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2424378 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!