طراحی و ساخت مفصل بریس با مکانیسم جدید جهت اصلاح واروم زانو به طور منقطع و بررسی تاثیر آن بر پارامترهای راه رفتن یک بیمار مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو

پیام:
نوع مقاله:
گزارش موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

 استیوآرتریت زانو بیماری رایج، پیشرونده و مزمنی است که تقریبا 13 درصد جمعیت بالای 60 سال را درگیر کرده است. استیوآرتریت با ایجاد بد راستایی در زانو در صفحه فرونتال به دنبال تخریب غضروف مفصلی باعث ناتوانی حرکتی پیشرونده و تغییر در پارامترهای راه رفتن، کاهش عملکرد و کیفیت زندگی بیماران می شود. بریس ها به عنوان یک مداخله مکانیکال، یک درمان موفق برای استیوآرتریت زانو و بد راستایی ناشی از آن هستند. بریس ها با استفاده از مکانیسم سه نقطه فشار باعث ایجاد راستای طبیعی در زانو توسط استرپ های متصل به شل های ران و ساق می شوند که منجر به کاهش بار ایجادشده در قسمت داخلی زانو و اصلاح راستای وارومی می شود. این کار باعث توزیع مناسب نیرو در طی راه رفتن در زانو می شود. اما اعمال نیروی ثابت به صورت سه نقطه فشار بر ساق، ران و مفصل زانوی مبتلا، باعث کاهش زاویه اداکتوری زانو در همه مراحل راه رفتن می شود و این در حالی است که اصلاح زاویه اداکتوری زانو در مبتلایان، فقط در فاصله 30 تا 60 درصد از مرحله استانس راه رفتن که انحراف زانو به اوج می رسد، ضروری به نظر می آید. هدف این مطالعه، طراحی و ساخت مفصل بریس با مکانیسم جدید اصلاح منقطع واروم برای بیماران مبتلا به استیوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو و بررسی تاثیر آن بر پارامترهای راه رفتن یک بیمار به عنوان مطالعه اولیه بود.

روش بررسی

 طراحی مفصل جدید بریس زانو بر اساس تبدیل حرکت اکستنشن زانو در انتهای سویینگ در صفحه ساجیتال به حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال با کشش قطعه تبدیل کننده بود. راه رفتن فرد شرکت کننده در دو حالت با و بدون بریس ارزیابی شد. متغیرهای سینماتیک شامل زوایای مفصل زانو در صفحات ساجیتال و فرونتال و متغیرهای فضایی زمانی راه رفتن بیمار اندازه گیری و ثبت شدند.

یافته ها

نتایج کلی عملکرد مفصل جدید بریس روی زانو نشان داد زاویه فلکشن زانو در فاز سویینگ از44/72 درجه به 46/19 درجه در زمان استفاده از بریس افزایش یافت. همچنین زاویه اداکشن زانو در فاز استانس از 4/25درجه به 2/3 درجه کاهش یافت و سرعت راه رفتن بیمار هنگام پوشیدن بریس از0/88 متر بر ثانیه به 0/93 متر بر ثانیه افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر طول گام از1/125 متر به 1/145 متر در زمان استفاده از بریس افزایش یافت و در صد فاز استانس در زمان استفاده از بریس از 63/53 به 62/68 کاهش پیدا کرد.

نتیجه گیری

 در این مطالعه تک نمونه ای، بریس زانو با مفصل جدید توانست به اصلاح راستای مفصل زانو درصفحه فرونتال و ساجیتال کمک کند و بر پارامترهای راه رفتن بیمار موثر باشد. به نظر می آید در صورت به دست آوردن همین نتایج در یک مطالعه بالینی با مقیاس بزرگ، این بریس می تواند جانشینی مناسب برای روش های تهاجمی و ارتوزهای نامناسب باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
544 تا 557
لینک کوتاه:
magiran.com/p2425210 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!