تحلیل شناختی استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدل های ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جنبه های شناختی و ساختارهای ذهنی مدیران در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران علم مدیریت قرار گرفته است، بر همین اساس هدف پژوهش حاضر تحلیل شناختی استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی مبتنی بر مدل های ذهنی مدیران و ماتریس ارزیابی ریسک جهت ارتقاء عملکرد کسب و کار است. برای نیل به هدف فوق پنج پرسش مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل 77 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان استان آذربایجان شرقی است که مدیریت ریسک منابع انسانی در آنها موضوعیت دارد و به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از سناریو و پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  887/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری، ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به توصیف متغیرهای پژوهشی پرداخته شد، سپس در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های خی دو، توکی و تحلیل واریانس یک طرفه به پرسش ها پاسخ داده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بیشتر مدیران شرکت های دانش بنیان ریسک پذیر بوده، مدیریت ریسک منابع انسانی را جذاب دانسته و در مواجهه با ریسک، استراتژی های کاهش و نگهداشت ریسک را بیشتر انتخاب می کنند و رابطه معناداری بین مدل های ذهنی مدیران و انتخاب نوع خاصی از استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی وجود دارد. به علاوه مشخص شد بین انواع استراتژی های مدیریت ریسک منابع انسانی در برآورد پیامدهای ریسک و احتمال وقوع ریسک تفاوت معناداری وجود دارد و نتایج بدست آمده با ماتریس ارزیابی ریسک مطابقت داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
311 تا 342
لینک کوتاه:
magiran.com/p2425443 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!