بررسی تعاملات ژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی پلانژ تاقدیس کمردراز با استفاده از روش های آماری، جنوب غرب شهر ایذه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
منابع آب سفره های کارستی یکی از مهم ترین منابع آب شیرین و در برخی مناطق تنها منابع آب در دسترس می باشند. این منابع با چالش های اساسی ازجمله کاهش کیفیت و آلودگی مواجه می باشند. شهر ایذه در جنوب غربی ایران به دلیل عدم دسترسی به جریان های آب سطحی به شدت به منابع آب کارستی وابسته است. به راین اساس، برای تامین بخشی از آب آشامیدنی شهر و روستاهای اطراف آن، پنج حلقه چاه آب در پلانژ تاقدیس کمردراز حفر شد. در حین حفاری در منطقه اتابکی دو حلقه چاه بانفوذ گاز H2S روبرو شدند و EC در این چاه ها در حین حفاری افزایش یافت. جهت بررسی علل تغییرات کیفی در این منطقه، پارامترهای شیمیایی منابع آب منطقه در 4 مرحله و در دو فصل بهار و تابستان 1396-1397 اندازه گیری شد. جهت تمایز منابع شوری و اختلاط منابع آب با شورابه از نسبت یون هایNa/Cl ، Br/Cl و I/Cl استفاده گردید. شاخص کل کربن آلی (TOC) نیز برای بررسی نفوذ هیدروکربورها در آب استفاده شد. در این تحقیق از تجزیه وتحلیل آماری ازجملهPCA  و AHC جهت بررسی دقیق تر عوامل موثر در تغییرات کیفی منطقه بهره گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری در منطقه دو عامل انحلال کانی های کربناته، تبخیری و نفوذ شورابه ها توامان کیفیت منابع آب زیرزمینی منطقه را به ویژه در بخش غربی پلانژ تاقدیس کمردراز تحت تاثیر قرار داده اند. نتایج آنالیز TOC و نسبت های Na/Cl، Br/Cl و I/Cl اختلاط آب با شورابه های نفتی و نفوذ مواد هیدروکربوری را در منطقه نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2425745 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.