بررسی اثر متالدئید لوماکیدین® علیه حلزون ها و راب ها در گلخانه گل زینتی اسپاتیفیلوم و مزرعه کاهو و مقایسه با کارایی فریکول® و سبزآرنگ® در گلخانه گل زینتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حلزون ها و راب ها از آفات مهم گلخانه و مزارع کاهو بوده که با تغذیه از برگ، ساقه، ریشه و بذور گیاه باعث از بین رفتن آن می گردند. کارایی متالدیید لوماکیدین 5 جی® با مقادیر 7/0 (توصیه شرکت سازنده) و 2 (توصیه شده مزرعه ای) گرم در مترمربع، طعمه فریکول® (5 گرم در مترمربع) و رنگ دورکننده سبزآرنگ® در مقایسه با شاهد روی گیاه زینتی اسپاتیفیلوم در سال های 1396 و 1397 در شرایط گلخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین عملکرد متالدیید لوماکیدین® در دزهای 7/0 و 2 گرم در مترمربع در مزرعه کاهو بررسی شد. تعداد نرم تن زنده، یک روز قبل و 2، 4، 8، 14 و 21 روز پس از تیمارها شمارش شد. طبق نتایج دو ساله گلخانه، در روز بیست و یکم، متالدیید لوماکیدین® 2 و 7/0 گرم در مترمربع، فریکول® و سبزآرنگ® به طور میانگین به ترتیب 95، 5/91، 7/78 و 2/76 درصد کنترل علیه راب Deroceras agreste نشان دادند. بر این اساس، متالدیید لوماکیدین® 2 گرم در مترمربع به طور معنی داری از سه تیمار دیگر موثرتر عمل کرد. مقایسه دو دز متالدیید لوماکیدین® در تجزیه آماری سالیانه، در روز بیست و یکم، درصد کارایی دز کمتر را بدون تفاوت آماری معنی دار با دز دیگر نشان داد. در مزرعه، در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب تا 8 و 4 روز، عملکرد بیشتر دز بالاتر و در روزهای آتی عملکرد مشابه هر دو دز مشهود بود. این نشان می دهد که مصرف متالدیید لوماکیدین® 7/0 گرم در متر مربع می تواند ضمن کارایی مطلوب، صرفه اقتصادی نیز داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2425968 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!