تاثیر آموزش روش خودآموزی شناختی بر کاهش اضطراب در کارکنان سازمان های اطلاعاتی- امنیتی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نوشتار حاضر با هدف شناخت تاثیر آموزش روش خودآموزی شناختی برکاهش اضطراب در کارکنان سازمان های اطلاعاتی- امنیتی انجام گرفت. روش تحقیق این پژوهش به لحاظ ماهیت گردآوری داده ها از نوع نیمه آزمایشی وطرح پژوهشی آن از طرح های پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین جامعه آماری کارکنان یکی از سازمان های اطلاعاتی- امنیتی با استفاده از روش نمونه گیری افراد در دسترس تعداد25 نفر از افرادی که با توجه به نتایج اولیه مصاحبه بالینی و ارزیابی توسط مقیاس  اضطراب بک دچار مشکل اضطراب بودند، انتخاب شده  و در دو گروه : 1- آزمایشی برای مداخله ی خود آموزی شناختی (13 نفر) و2- کنترل(12 نفر) بدون مداخله ، به طور تصادفی تقسیم شدند. ابزارگردآوری اطلاعات مربوط به اضطراب ، مقیاس اضطراب بک بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شاخص های آماری میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون آماری t برای گروه های مستقل) استفاده شد.یافته های این پژوهش نشان داد که در پس آزمون بین میانگین دوگروه تفاوت نمره 10.10 مشاهده شد که در سطح P<0/01 معنی داراست و به طور کلی نشان داده شد که روش خودآموزی شناختی باعث کاهش اضطراب در کارکنان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426902 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.