بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر هویت قومی کارکنان وظیفه در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هویت قومی بخشی از هویت اجتماعی و میزان تعلق عاطفی و شناختی فرد نسبت به یگ گروه، فرهنگ و ارزش خاصی است. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر تبیین هویت قومی کارکنان وظیفه در ایران بود. روش مطالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن کارکنان وظیفه سازمان موصوف بود که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. آزمون های آماری رگرسیون و همبستگی با استفاده از نرم افزار spss در این تحقیق انجام شد. یافته ها نشان می دهند که هویت قومی با سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معنی داری دارد. همچنین ضریب همبستگی نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، همدلی اجتماعی، حمایت و مشارکت اجتماعی) همبستگی مثبت و معنی داری را در سطح متوسط با هویت قومی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق شامل؛ حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی درمجموع 44درصد از تغییرات مربوط به هویت قومی را تبیین نمودند و متغیر همدلی اجتماعی تاثیری در تبیین متغیر وابسته تحقیق نداشت.با توجه به اینکه کارکنان وظیفه بخش گسترده و تاثیرگذاری از سازمان های نظامی محسوب می شوند و نظر به اینکه «حمیت قسمتی» شیرازه انسجام اجتماعی در سازمان های نظامی محسوب شده و انسجام اجتماعی یکی از مولفه های غیرقابل انکار در «سرمایه اجتماعی» محسوب می گردد، این مقاله که برگرفته از یک پژوهش به رشته تحریر درآمده است، می تواند در جهت دهی به نگرش تصمیم سازان و تصمیم گیران موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426903 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.