بررسی تاب آوری شهر قم بر اساس مولفه های مورفولوژی شهری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رشد جمعیت شهری جهان در قرن اخیر و تغییرات محیطی حاصل از شهرنشینی و شهرگرایی موجب توسعه شهری غیر متوازن و از هم گسستن سکونتگاه های طبیعی گردیده است، که این امر موجب تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی، افزایش فرکانس و شدت حوادث و تشدید بلایای طبیعی مانند زلزله در شهرها شده است. بنابراین ضروری است شهرها با اتکا بر پتانسیلهای خود بتوانند برای حیات و رشد مداوم در برابر تغییرات زیست محیطی جهان، پایدار و تاب آور شوند. این در حالی است که فرم و ساختار فضایی شهرها ممکن است غیر قابل تغییر و غیر منعطف بوده و خواص آن از جمله اندازه و الگوی توسعه شهر و میزان پراکندگی و توزیع امکانات شهری تاثیر مستقیم بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی و محیط زیست شهری و نهایتا تاب آوری شهر داشته باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تغییرات مورفولوژیکی شهر قم در گذر زمان در مقیاس کلان و تاثیر این تغییرات بر میزان تاب آوری کالبدی شهر قم می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی  و آمیخته (کمی و کیفی) است. برای دستیابی به اهداف تحقیق داده های کیفی تحقیق از طریق سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواری مورد بررسی قرار گرفته و همچنین داده های  کمی از طریق تحلیل آماری با استفاده از مدلهای آنتروپی شانون و هلدرن و ضرایب جینی و موران  مورد بررسی قرار گرفته است.       نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رشد بی رویه جمعیت و کالبد شهر قم در دهه های اخیر به همراه تمرکز امکانات شهری در مناطق خاص شهری، سبب توسعه پراکنده و منفصل شهری و تغییرات مورفولوژیکی غیر متعادل و متوازن در مقیاس کلان شهر قم به ویژه در مناطق 1،3،5و8 شهری شده است. که این امر نهایتا موجب کاهش انعطاف پذیری و تاب آوری کالبدی شهر قم شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2426916 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.