اثرات استفاده از سیلاژ خوراک کامل بر پایه چغندر علوفه ای برعملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خون بره های پرواری زل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

تهیه سیلاژ خوراک کامل با مواد خوراکی حاوی رطوبت بالا یک جایگزین مناسب برای مدیریت موثر این مواد خوراکی در جیره نشخوارکنندگان است. این تحقیق با هدف استفاده از چغندر علوفه ای در جیره بره های پرواری با روش تهیه سیلاژ خوراک کامل و مقایسه آن با جیره های رایج انجام شد.

مواد و روش ها

تعداد 14 راس بره نر نژاد زل با سن 3 تا 4 ماه و میانگین وزن 20/2 ± 48/19 کیلوگرم به صورت تصادفی به دو گروه 7 راسی یکسان تقسیم شدند و با یکی از دو جیره آزمایشی با مواد مغذی یکسان شامل جیره شاهد بر پایه یونجه و کاه گندم و جیره سیلاژ خوراک کامل بر پایه چغندرعلوفه ای تغذیه شدند. دو هفته دوره عادت پذیری به جایگاه و جیره های غذایی درنظر گرفته شد و سپس دوره آزمایش به مدت 9 هفته ادامه یافت. در طول آزمایش خوراک مصرفی سه بار در روز در حد مصرف اختیاری در اختیار بره ها قرار گرفت. وزن کشی از بره ها قبل از شروع آزمایش انجام شد و سپس هر سه هفته یکبار تکرار گردید. پس از پایان دوره پروار، قابلیت هضم جیره های آزمایشی در قفس های متابولیکی و از طریق جمع آوری کامل مدفوع تعیین شد. همچنین از ورید گردن بره ها خون گیری شد و غلظت گلوکز، پروتیین کل، آلبومین و آنزیم های کبدی آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات ترانس آمیناز (AST) در پلاسمای خون آن ها تعیین شد.

یافته ها

میانگین وزن بدن بره ها در پایان آزمایش و میانگین افزایش وزن روزانه بره ها بین گرو ه های آزمایشی مشابه بود. اما خوراک مصرفی روزانه بره ها با جیره حاوی چغندرعلوفه ای (1/975گرم) نسبت به گروه شاهد (4/845 گرم) بیشتر بود و اختلاف آن ها تمایل به معنی داری داشت (09/0= P). نسبت خوراک مصرفی/ افزایش وزن بره ها در گروه با جیره شاهد نسبت به گروه با جیره سیلاژ حاوی چغندرعلوفه ای بهتر (89/5 در مقابل 86/6) بود (05/0= P). قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی جیر ه ها مشابه بود، اما قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در جیره حاوی چغندرعلوفه ای از جیره شاهد بالاتر (5/40 در مقابل 7/33 درصد) بود (01/0>P). میانگین غلظت آلبومین خون بره های تغذیه شده با جیره حاوی چغندرعلوفه ای نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (01/0>P) و غلظت بالاتر گلوکز و آنزیم کبدی ALT نسبت به گروه شاهد تمایل به معنی داری داشت (09/0= P)، اما میانگین غلظت پروتیین کل وAST پلاسما بین دو گروه مشابه بود.

نتیجه گیری

تخمیر مطلوبی در سیلاژ خوراک کامل بر پایه چغندرعلوفه ای انجام گرفت و به نظر می رسد روش مناسبی برای نگهداری طولانی مدت آن با حفظ کیفیت باشد. بره های پرواری تغذیه شده با سیلاژ خوراک کامل بر پایه چغندرعلوفه ای در مقایسه با بره های تغذیه شده با جیره بر پایه یونجه و کاه، وزن نهایی و افزایش وزن روزانه مشابه و مصرف خوراک بیشتری داشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2427307 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!