چالش های پرستاران در رعایت احتیاطات استاندارد در برابر عوامل عفونی بیماری زا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بهره مندی از اقدامات احتیاطی استاندارد با هدف مراقبت از اعضای تیم درمان در برابر مخاطرات شغلی که روزانه با آن مواجهه دارند، در طی سال های اخیر به اعضای تیم درمان توصیه شده است؛ اما شواهد نشاندهنده عدم پیروی کامل از این دستورالعمل هاست. هدف این مطالعه ارایه تصویر روشنی از چالش های مربوط به عدم رعایت احتیاطات های استاندارد در برابر عوامل عفونی بیماری زا توسط پرستاران می باشد.

روش کار

مطالعه مروری نقلی حاضر با جستجو در پایگاه های داده ای Science Direct، Web of Sciences و SID ، PUB MED با کلیدواژه های مرتبط از جمله احتیاطات استاندارد، پایبندی، رعایت، کنترل عفونت، عفونت بیمارستانی، مخاطرات بیولوژیک، مخاطرات شغلی، پرستاران، بیماری های عفونی با هر دو زبان فارسی و انگلیسی از ابتدای سال 2000 تا  ماه نوامبرسال 2020 انجام گردید. فرایند انتخاب...

یافته ها

براساس ارزیابی 15مقاله براساس اهداف مطالعه، چالش های پرستاران در رعایت احتیاطات استاندارد در برابر عوامل بیماری زا در 6 گروه طبقه بندی شدند. چالش های فوق عبارتند از : 1- عدم دسترسی و کمبود منابع مورد نیاز رعایت احتیاطات استاندارد، 2-شکل گیری بیماری های عفونی نوپدید، 3- عدم سازگاری تجهیزات مورد نیاز رعایت احتیاطات استاندارد و عدم کارایی مناسب با آنها، 4- دانش ناکافی در خصوص رعایت احتیاطات استاندارد 5- نقش ها و مسیولیت ها متعدد و زمان محدود، 6- شکل گیری مخاطرات و خطرات جدید به دنبال رعایت احتیاطات استاندارد.

نتیجه گیری

باتوجه به عوامل تاثیر گذار بر رعایت احتیاطات استاندارد در میان پرستاران بخصوص در شرایط متفاوت پاندمی بیماری های عفونی لازم است سیاستگذاران، مسیولین و مدیران نظام سلامت به خصوص مدیران پرستاری در راستای تسهیل و برطرف نمودن این عوامل شناخته شده، اقدام  و جهت ارتقای سلامت محیط کاری و ارتقای سلامت حرفه ای پرستاران، برنامه ریزی لازم جهت تامین منابع  و بستر مناسب جهت اجرایی سازی این استانداردها را فراهم نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2428059 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!