درک رفتار زیست محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل موثر بر آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از آنجا که کاربرد نادرست کودهای معدنی عواقب قابل توجهی بر کیفیت محیط زیست و همچنین رفاه بشر به همراه داشته است؛ محدود کردن انتشار آن ممکن است از طریق بهبود مدیریت کود به دست آید. در این راستا، کشاورزان به عنوان کنشگران و تصمیم گیرندگان اصلی بخش کشاورزی، وظیفه ی کاهش کاربرد کود نیتروژن و در نتیجه کاهش اثرات ناشی از آن را بر عهده خواهند داشت. از این رو، درک اقدامات کشاورزان برای شناسایی نوع سیاست هایی که به طور موثری می تواند تغییرات اجتماعی و تکنولوژیکی را ارتقا دهند، ضروری است؛ زیرا بهبود رفتار و افزایش دانش طرفداران محیط زیست، مساله مهمی برای سیاست گذاران، طرفداران کسب و کارهای سبز و سایر گروه های علاقه مند به پذیرش و افزایش رفتار حمایت از محیط زیست می باشد؛ بنابراین هدف این تحقیق درک رفتار زیست محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل موثر بر آن می باشد. برای دستیابی به این هدف از دو نظریه ی فعال سازی هنجار و پیش بینی رفتارهای زیست محیطی استفاده گردید. در این مطالعه از فن پیمایش استفاده شد و ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ تایید شد. روش نمونه گیری در این پژوهش بر اساس نمونه گیری سیستماتیک بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه ی 200 نفری از بین کشاورزانی که از مدیریت جهاد کشاورزی رامشیر که در سال زراعی 97-1396 کود دریافت کرده بودند، انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، در نظریه فعال سازی هنجار، متغیرهای مستقل اثربخشی، مسیولیت پذیری، آگاهی از پیامدها و هنجار ذهنی، متغیر هنجار اخلاقی را تبیین می کنند. از طرفی، رفتار کشاورزان به طور معنی داری توسط متغیر هنجار اخلاقی تبیین می شود. همچنین در نظریه پیش بینی رفتارهای زیست محیطی، متغیر نیت توسط متغیرهای آگاهی از استراتژی های عمل و عوامل شخصیتی تبیین شد و علاوه بر آن متغیر رفتار توسط متغیر نیت و عوامل شخصیتی تبیین گردید. در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های اجرایی در راستای استفاده بهتر از کودهای نیتروژن ارایه شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2428289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!