مطالعه و مقایسه تجربی سوخت دوگانه فقیر (بنزین - گاز طبیعی) بر اساس آوانس بهینه جرقه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

وابستگی جدی زندگی روزمره ی به خودروهای موتوری، افزایش آلودگی محیط زیست بالاخص در مناطق شهری و تقلیل منابع نفتی جهان، چالش هایی را برای اتخاذ تصمیمات مناسب بمنظور بهبود بازده، کاهش آلاینده ها، اقتصاد سوخت و انتخاب سوخت های جایگزین بوجود آورده است. در کار حاضر ایده ی فقیرسوزی بهمراه بهره گیری از حالت سوخت ترکیبی بنزین - گاز طبیعی بعنوان بهبود در توسعه ی موتورهای اشتعال جرقه ای درنظر گرفته شده است. بطور تجربی عملکرد و آلایندگی یک موتور پژوهشی تک سیلندر با استفاده از چهار ترکیب مختلف بنزین-گاز طبیعی (با سوخت غالب بنزین) بر پایه ی جرمی شامل 100%، 5/87%، 75% و 5/62%  بنزین و مابقی گاز طبیعی (نامگذاری شده بصورت G100، G87.5، G75 و G62.5 مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه در محدوده ی شرایط غیرکوبشی تحت شرایط فقیر با نسبت هم ارزی 9/0 و سرعت rpm 1800 در حداقل هفت آوانس جرقه دنبال شده است. از تحلیل تغییرات فشار درون سیلندری ملاحظه شد که با افزایش درصد حضور گازطبیعی در ترکیب، مقادیر انحراف معیار و ضریب تغییرات، COV، کاهش یافتند. به طور ضمنی مشاهده شد که ، برای سوخت های ترکیبی، توزیع غیر یکنواخت هر سوخت می تواند به عنوان منبع جدیدی برای تغییرات سیکلی باشد. در شرایط فقیرسوزی در نظر گرفته شده در آوانس بهینه امن، گشتاور خروجی و imep برای مخلوط های سوخت حاوی گازطبیعی قابل مقایسه با بنزین خالص است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
259 تا 270
لینک کوتاه:
magiran.com/p2428757 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!