بررسی میزان تجمع و اثرات بافتی نانوذرات آهن مغناطیسی بیولوژیک در پاسخ به میدان الکترومغناطیس به روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی و هیستوپاتولوژیک در بافت کبد موش های صحرایی نژاد ویستار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف بررسی اثرات نانوذرات مغناطیسی بر سلامت بافتی می باشد.

مواد و روش‏ها

نانوذرات آهن مغناطیسی با استفاده از قارچ Fusarium oxysporum تولید و پس از اثبات اندازه به منظور بررسی اثر آن ها بر بافت کبد 24 سر موش های صحرایی، به طور تصادفی انتخاب و به 4 گروه تقسیم شدند. براساس مداخله ها تزریق نانوذرات به صورت درون صفاقی انجام شد. در انتهای دوره آزمایش نمونه گیری بافتی انجام و نمونه ها جهت تهیه مقاطع هیستوپاتولوژیک و آنالیز روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی به آزمایشگاه ارسال شدند.

نتایج

نانوذرات آهن مغناطیسی توسط قارچ تولید و آزمون های اسپکتروفوتومتر نور مریی، پراش اشعه ایکس حضور آن را تایید و میکروسکوپ الکترونی نیز نشان داد که متوسط اندازه آن ها 20 تا 30 نانومتر می باشد. آزمون سمیت سلولی نیز نشان داد که نانوذرات آهن مغناطیسی دارای سمیت کم بوده و آنالیز طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی مشخص نمود که با حضور میدان الکترومغناطیس میزان ورود نانوذرات آهن به داخل بافت بیش تر شده است. نتایج میکروسکوپی نیز نشان داد که بیش ترین تغییرات در سلول های هپاتوسیت، ورید مرکز لوبولی و فضای سینوزوییدی در گروه میدان الکترومغناطیس و گروه دوز غیرسمی نانوذرات با حضور میدان الکترومغناطیس می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
220 تا 232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2429521 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!