بررسی مقایسه ‏ای اثر فراکشن کلروفرمی جلبک قرمز L.) (Gracilaria salicornia و جلبک قهوه‏ای ‏L.) (Sargassum angostifolium بر تکثیر، چرخه سلولی و القای آپوپتوزیس در رده سلولی سرطان پستان و رده نرمال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از این مطالعه مقایسه اثرات عصاره کلروفرمی دو نوع جلبک قرمز و قهوه ای بر تکثیر، چرخه سلولی و القای آپوپتوزیس در رده سلولی سرطان پستان می باشد.

مواد و روش‏ها

 در این مطالعه تجربی، ابتدا سلول های سرطانی MCF 7 و نرمال MRC 5 کشت داده شده و در ادامه سلول ها با غلظت های مختلفی از عصاره های کلروفرمی جلبک ها به مدت 84 ساعت تیمار شدند. درصد بقا سلول ها به روش TTM و نوع مرگ سلولی القا شده و توقف چرخه سلولی به روش فلوسایتومتری بررسی شدند. نتایج حاصله توسط نرم افزار msirP مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

نتایج نشان داد که هردو جلبک قهوه ای و جلبک قرمز، تکثیر سلول های سرطانی MCF7 را به صورت یک الگوی وابسته به غلظت کاهش دادند. غلظت IC50 برای عصاره کلروفرمی جلبک قهوه ای برابر 88 میکروگرم بر میلی لیتر و برای جلبک قرمز برابر 107 میکروگرم بر میلی لیتر بود. این مقادیر بیان گر اثرات مهاری بیش تر جلبک قهوه ای (31/63 درصد) نسبت به قرمز (33/58 درصد) بود. هم چنین این دو عصاره به طور موثری آپوپتوزیس را القا و چرخه سلولی را در مرحله G0/G1 متوقف کردند.

نتیجه‏ گیری

 این مطالعه نشان داد که عصاره کلروفرمی این جلبک ها می تواند به عنوان یک مهارکننده قوی رشد برای سرطان پستان مطرح باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
300 تا 310
لینک کوتاه:
magiran.com/p2429526 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!