تحلیل تطبیقی شاخص های تربیتی پلیس ایران با فرهنگ دفاع مقدس و روحیه جهادی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف و زمینه

هدف مقاله بررسی تطبیقی شاخص های تربیت دانشجویان پلیس با شاخص های فرهنگ دفاع مقدس و روحیه جهادی با تاکید بر پنج طرح تربیتی دانشگاه و زمینه آن، فرهنگ سازمانی و ویژگی های تربیتی دانشجویان فوق با تاکید بر آموزه های مذهبی است.

روش تحقیق

روش این مقاله کیفی از نوع تحلیل محتوای کمی استقرایی، با تاکید بر منابع و اسناد موجود در دانشگاه علوم انتظامی امین است. جامعه آماری، پنج طرح تربیتی مصوب شده در دانشگاه علوم انتظامی امین با عناوین: «تربیت دینی و انقلابی»، «تربیت جسمانی»، «تربیت حرفه ای (تخصصی)»، «تربیت نظامی- انضباطی»، و «تربیت روان شناسی و جامعه شناسی» است. حجم نمونه به صورت تمام شمار (هر پنج طرح تصویب شده در شورای تعالی دانشگاه علوم انتظامی امین) می باشد. روش گرداوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار ان پرسش نامه معکوس بود. برای روایی از روایی صوری (توسط خبرگان) و احتساب پایایی از طریق اعتماد سنجی استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل نیز به روش استقرایی (ملاحظه و مقایسه جز به جز دو متن یا محتوای شاخص های فرهنگ دفاع مقدس و روحیه جهادی با پنج طرح یادشده) است.

یافته ها

یافته های تحقیق نشان می دهد در هر پنج طرح تربیتی مصوب شده در دانشگاه علوم انتظامی چه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شاخص های فرهنگ دفاع مقدس و روحیه جهادی اشاره و به کارگیری شده است. چنین به نظر می رسد روش هماهنگ و یکنواختی در اجرا و الگوی نظری تمامی این پنج طرح مشخص می باشد. بیشترین شاخص ها در حوزه تربیت دینی و تربیت روانشناسی و جامعه شناسی می باشد و در سه حوزه دیگر بیشتر به جنبه های آمادگی های حرفه تخصصی (پلیس ها و رزمندگان و مدیران جهادی) تاکید شده است.

 نتایج

نتایج نشان می دهد که در این سه طرح نیز به صورت مستتر به شاخص های فرهنگ دفاع مقدس (مانند: صداقت، اخلاص، شعایر دینی،خوش خلقی و گشاده رویی،اطاعت پذیری، وفاداری و تعهد) اشاره شده است. در تربیت حرفه ای پلیس جمهوری اسلامی بیشتر به جنبه های مکتبی و اخلاقی تاکید شده تا بر جنبه های نظامی- عملیاتی.

زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 149
لینک کوتاه:
magiran.com/p2429929 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!