ارزیابی آسیب پذیری بافت کالبدی شهری در مقابل زلزله مطالعه موردی: شهر بجنورد

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه با توجه به گستردگی روند شهرنشینی و تراکم بالای جمعیتی اثرات و آسیب‌پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی در شهرها در حال افزایش است، ابعاد این اثرات در زمینه‌های اقتصادی (متوقف شدن اقتصاد)، اجتماعی (مشکلات روحی و روانی و...)، کالبدی (آسیب دیدن زیرساخت‌ها و فروریختن ساختمان‌ها و مسایل ناشی از آن) و... نیز شدید و گسترده است. این امر در محلات و مناطق مختلف با توجه به ویژگی‌های کالبدی ممکن است به شدت های مختلفی عمل کند. بنابراین برای شناخت کامل یک شهر از وضعیت میزان آسیب پذیری مناطق و محلات مختلف آن نیاز است تا وضعیت آسیب پذیری کالبدی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو پژوهش حاضر درصدد است تا میزان آسیب پذیری کالبدی شهر بجنورد را مورد ارزیابی قرار دهد. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بوده که در ابتدا با جمع آوری اطلاعات و داده های لازم اقدام به تشکیل بانک اطلاعاتی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی گردید، سپس با استخراج و ترکیب نقشه های جدید، تحلیل نهایی انجام شده است. برای مشخص کردن میزان آسیب پذیری شهر بجنورد، به شاخص مراکز خطر زا، دانه بندی قطعات، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، کیفیت ابنیه، دسترسی به مراکز امدادی و زمین و اراضی عمومی و باز انتخاب شده و قطعه های ساختمانی آسیب پذیر در مقابل زلزله مشخص شده است. نقشه آسیب پذیری شهر نتایج نشان می دهد محدوده هایی که خیابان‌های آن عرض کافی داشته و از نظر دسترسی به مراکز امدادی در وضعیت بهتری قرار داشته و تراکم جمعیتی و ساختمانی و... در آنها پایین است، از نظر آسیب‌پذیری در وضعیت بهتری قرار دارند. به‌عبارت دیگر این محدوده‌ها با توجه به تقسیم‌بندی نقشه آسیب پذیری به 5 قسمت، آسیب‌پذیری نسبتا پایین، پایین، متوسط، بالا و آسیب‌پذیری بسیار بالا دسته‌بندی شده‌اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
149 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2429947 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.