تبیین و تحلیل الگوهای گذران اوقات فراغت در سالمندان:تحلیل محتوای کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

از آنجایی که مشارکت در فعالیتهای فراغتی، سلامت جسمی و روانی سالمندان را بهبود می بخشد، در این مطالعه به تبیین و تحلیل الگوهای فراغتی سالمندان جهت آشکارسازی مشکلات، نیازها و موانع فراغتی برای سیاستگذاران پرداخته شده است.

روش بررسی

مطالعه ی حاضر، مطالعه ی کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی بوده که در آن بر اساس نمونه گیری هدفمند، 21 سالمند بالای 60 سال با حداکثر تنوع انتخاب شده و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته تا اشباع داده ها در سال 1397صورت گرفت. از چهار معیار مقبولیت ، قابلیت اطمینان، قابلیت انتقال و قابلیت تایید پیشنهادی گوبا و لینکن جهت ارزیابی صحت داده ها استفاده شد.

یافته ها

سه مضمون اصلی شکل گرفته از مطالعه عبارت بودند از: فعالیت های اوقات فراغت، موانع مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت و عوامل موثر بر اوقات فراغت. هشت طبقه اصلی "تفریح"، "ورزش"، "تعاملات اجتماعی"، "استراحت"، "فعالیت هنری"، "فعالیت فرهنگی"، "رسانه"، "پرداختن به فرایض دینی"از آنالیز داده ها استخراج شد رایج ترین فعالیتهای اوقات فراغت در سالمندان تماشای تلویزیون، پیاده روی، رفتن به پارک و رفتن به مساجد بود. همچنین، مهمترین موانع مشارکت در فعالیتهای فراغتی مشکلات اقتصادی، ناتوانی جسمی و عدم دسترسی به تسهیلات فراغتی بود.

نتیجه گیری

با توجه به رایج ترین فعالیتهای فراغتی در سالمندان و موانع مشارکت در فعالیتهای فراغتی، میتوان با تدارک برنامه های تفریحی، ورزشی، آموزشی و مذهبی از جمله پیاده روی و توجه به غنی سازی برنامه های تلویزیون، از سوی نهادها و سازمانهای مسیول و در دسترس قرار دادن این تدارکات، زمینه ی رفاه و سلامت سالمندان را فراهم نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
88 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2430086 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!