طراحی و ساخت سازه های بیانی نوترکیب به منظور تولید و ترشح پروتئین های نوترکیب در ریشه های موئین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

استفاده از سیستم های بیانی گیاهی برای تولید پروتیین های نوترکیب دارای مزایایی از جمله وجود روش های متفاوت تراریختی و کشت، وقوع تغییرات مناسب پس از ترجمه و عدم خطر آلودگی با عوامل بیماری زای حیوانی و میکروبی می باشد. با این حال میزان کم تولید محصول در این سیستم های بیانی، همواره به عنوان چالشی عمده مطرح است. سیستم های بیانی مبتنی بر ترشح در کشت ریشه های مویین، می توانند راه کار مناسبی برای تولید پیوسته مواد موثره بدون نیاز به تخریب بافت گیاهی باشند و به نوبه خود، موجب سهولت فرآیند خالص سازی و کاهش قابل توجه هزینه های مربوط به آن شوند. این پژوهش با هدف طراحی و ساخت سازه هایی با تلفیق همزمان پیشبر اختصاصی ریشه NtREL1 با سه ترادف نشانه پاتاتین، پکتین متیل استراز و کالرتیکولین برای افزایش بیان اختصاصی پروتیین های نوترکیب در کشت ریشه های مویین و در ادامه ترشح آنها به درون محیط کشت مایع به انجام رسید.

مواد و روش ها

 توالی نوکلیوتیدی پیشبر اختصاصی ریشه ای NtREL1 و پپتیدهای نشانه پاتاتین، پکتین متیل استراز و کالرتیکولین از پایگاه داده NCBI دریافت گردید. توالی این پیشبر به منظور شناسایی عناصر تنظیمی Cis دخیل در بیان اختصاصی ریشه ای توسط نرم افزارهای PLACE و PLANT CARE مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات بیوانفورماتیکی به منظور طراحی سازه های بیانی pBI121 واجد توالی نوکلیوتیدی پیشبر در ترکیب با پپتیدهای نشانه به انجام رسید و جایگاه های برشی مناسب در دو سر قطعات مورد نظر طراحی گردید. پس از دریافت قطعات سنتزی در ناقل pUC57، قطعات با واکنش هضم آنزیمی جداسازی شده و در سازه بیانی pBI121 همسانه سازی شدند.

نتایج

بررسی پیشبر NtREL1 نشان داد این پیشبر، غنی از نوکلیوتیدهای AT است. این توالی ها به دلیل سهولت در تبدیل از شکل دو رشته ای به تک رشته ای،  موجب بهبود فرآیند شناسایی توسط سیستم های رونویسی و  افزایش بیان ژن ها می شوند. صحت همسانه سازی پیشبر NtREL1 در ترکیب با سه پپتید نشانه پاتاتین، پکتین متیل استراز و کالرتیکولین در سازه بیانی pBI121 با استفاده از واکنش کلونی پی سی آر، هضم آنزیمی و توالی یابی قطعات همسانه سازی شده در سازه بیانی pBI121 با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، تایید شد.

نتیجه گیری

 از آنجایی که ناقل های بیانی مبتنی بر pBI121 نسبت به سایر ناقل های بیانی، کارایی بالایی داشته و به طور گسترده در پروژه های تراریزش ژنتیکی و بیان پروتیین های نوترکیب در گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند، ناقل های نوترکیب ساخته شده در این پژوهش می توانند به نحوی موثر برای تولید و ترشح پروتیین های نوترکیب در سیستم های بیانی، مانند کشت ریشه های مویین مورد استفاده قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2430130 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!