پیش بینی عملکرد محصول جو دیم با استفاده از سیستمهای خبره عصبی و عصبی فازی منطقه مورد مطالعه استانهای خراسان

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق سعی شده تا عملکرد جو دیم در استان های خراسان با پارامترهای اقلیمی و به دو روش سیستم های عصبی (Ann) و فازی (Anfis) پیش بینی شود. محاسبات با نرم افزار MATLAB انجام گرفت و سپس ارزیابی عملکرد مدل ها با شاخص های آماری ضریب همبستگی (R2)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین کامل خطاMAE  انجام شد. بارندگی و عملکرد سال گذشته نقش موثری در کاهش خطای پیش بینی و افزایش ضریب تعیین هبستگی در هر دو روش Ann و Anfis داشت. ورودی عملکرد سال گذشته و تبخیر و تعرق توانست موجب شود تا روش Anfis در مقایسه با روش Ann پیش بینی عملکردی دقیقتری داشته باشد. بیشترین برتری دقت تخمین عملکرد در Anfis نسبت به ANN با ورودی های با ورودی های مدل R مشاهده شد که که شامل ورودیهای رطوبت ؛ دمای نقطه شبنم و دمای ماکزیمم بود. نتایج در هر دو روش Anfis و Ann برای ورودیهای مدل L که شامل بارندگی،رطوبت نسبی و عملکرد سال گذشته بود، نشان داد که این مدل بالاترین دقت را در بین مدلهای ورودی کسب نموده است. اما برای ورودیهای مدل E نیز که شامل تبخیر و تعرق ، بارندگی ، رطوبت نسبی و دمای حداقل بود، نتایج حاکی از دقت بیشترAnfis نسبت به روش Ann داشت. وجود پارامتر تشعشع در ورودی ها دقت تخمین عملکرد را در هر دو روش کاهش داد. در مجموع روش Anfis دقت بیشتری را در تخمین عملکرد جو نسبت به Ann نشان داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2430302 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!