تاثیر واکداری بر طول گیرش، طول واک و طول واکه در همخوان های انسدادی و سایشی زبان ترکی گونه تبریزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

واک‏داری یکی از مشخصه‏ های صوت ‏شناختی مهم در تمایز همخوان‏ها در بسیاری از زبان‏ها به شمار می‏آید. در این پژوهش به مطالعه صوت‏شناختی همخوان‏های سایشی و انسدادی زبان ترکی تبریزی پرداخته شد. بدین منظور پارامترهای زمان بنیان ازقبیل طول گیرش، طول واک در منطقه گرفتگی و طول واکه قبل از همخوان‏های انسدادی و سایشی زبان ترکی آذری در جایگاه بین دو واکه (VCV) سنجیده شد. در پژوهش حاضر تلاش شد تا به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه تمایز واک‏داری همخوان‏های انسدادی و سایشی زبان ترکی بر پارامترهای زمانی تاثیر می‏گذارد. چهارده گویشور ترک زبان تبریزی دوازده کلمه منتخب از واژه‏های رایج در زبان ترکی آذری را به صورت تک کلمه سه بار تکرار کردند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که هر سه پارامتر زمانی به عنوان سرنخ‏های بالقوه در ایجاد تمایز همخوان‏های سایشی واک‏دار و بی‏واک این زبان محسوب می‏شوند. نتایج مرتبط با همخوان‏های انسدادی نیز حاکی از آن است که تنها دو پارامتر طول واکه و طول واک را می‏توان در تمایز واک‏داری همخوان‏های انسدادی زبان ترکی درنظر گرفت. نتایج حاصل برای طول بست این همخوان‏ها ثابت کرد که اختلاف معناداری بین طول بست انسدادی‏های واک‏دار و بی‏واک وجود ندارد و این پارامتر را نمی‏توان یک سرنخ تمایزدهنده واک‏داری در انسدادی‏های زبان ترکی آذری برشمرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2430349 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!