تاثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (zingiber officinale) بر میزان پروفایل لیپیدی درموش صحرایی نر بدنبال دریافت دوکسوروبیسین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

دوکسوروبیسین منجر به اختلالات پروفایل لیپیدی می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر میزان پروفایل لیپیدی درموش صحرایی نر بدنبال دریافت دوکسوروبیسن انجام شده است.

روش کار

در این مطالعه تجربی ، 63سر موش صحرایی نر بالغ به 7گروه 9 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل ، گروه شاهد: آب مقطر دریافت کرد. گروه تجربی 1 دوکسوروبیسین به میزان mg/kg20 و گروه های تجربی 2و3 به ترتیب به میزان 300 و600 میلی گرم برکیلوگرم عصاره هیدروالکلی زنجبیل دریافت کردند. گروه های تجربی 5و 4 به ترتیب دوکسوروبیسین و عصاره هیدروالکلی زنجبیل (mg/kg20 + mg/kg 600) میلی گرم برکیلوگرم (mg/kg20 + mg/kg 300) دریافت کرد. بعد از پایان وعده دارویی نمونه های خونی جمع آوری و سطح سرمی پروفایلهای لیپیدی اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 ، ANOVA و تست توکی استفاده گردید.

یافته‌ها 

سطح سرمی تری گلیسرید،کلسترول تام ، کلسترول LDL در گروه دریافت کننده دوکسوروبیسین نسبت به گروه کنترل بطور معنی‌داری افزایش نشان داد. سطح سرمی کلسترول HDL در گروه دریافت کننده دوکسوروبیسین نسبت به گروه کنترل بطور معنی‌داری کاهش معنی داری نشان داد. سطح سرمی تری گلیسرید ، کلسترول تام ، کلسترول LDL و کلسترول HDLدر گروه های (mg/kg20 + 600) و mg/kg20 + 300) نسبت به گروه دوکسوروبیسین کاهش معنی داری نشان داد P<0.05)) .

نتیجه گیری

احتمالا عصاره هیدروالکلی زنجبیل به دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی باعث بهبود پروفایل لیپیدی بدنبال دریافت دوکسوروبیسین گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2430471 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!