مقایسه منحنی های تفکیک مواد حاصل از چهار الگوریتم Log-Log، R-T، r-θ و α2-α1 در یک سیستم تصویربرداری دو انرژی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تصویربرداری پرتوی ایکس دو انرژی یکی از فناوری های بازرسی مهم در تصویربرداری از محموله های بزرگ برای یافتن مواد غیرقانونی ازقبیل مواد منفجره، مواد مخدر، اسلحه ها و... است. ویژگی مفید تصویربرداری پرتوی ایکس دو انرژی، امکان شناسایی و تفکیک مواد با اعداد اتمی متفاوت است که این امر با تصویربرداری از محموله های بزرگ در دو انرژی متفاوت پرتو ایکس (معمولا بالای MeV 3) صورت می گیرد. در این پژوهش، ابتدا یک سیستم تصویربرداری پرتوی ایکس دو انرژی شامل چشمه های پرتو ایکس، موازی ساز و آرایه آشکارساز با استفاده از کد MCNPX شبیه سازی شده است. سپس داده های حاصل از این سیستم تصویربرداری برای چهار گوه پله ای از جنس های گرافیت، آلومینیوم، استیل و سرب جمع آوری شده و منحنی های تفکیک مواد با استفاده از چهار الگوریتم Log-Log، R-T، r-θ و α2-α1 به دست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین الگوریتم های پیشنهادی برای تفکیک مواد، الگوریتم های R-T، r-θ و α2-α1 دارای عملکرد بهتری هستند و الگوریتم R-T با توجه به هم پوشانی کمتر منحنی های تفکیک مواد برای ضخامت های پایین نمونه ها، می تواند انتخاب مناسب تری برای به دست آوردن منحنی های تفکیک مواد در سیستم های تصویربرداری دو انرژی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2431071 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.