بررسی فعالیت ویژه آلفا و بتای کل در آب های شرب استان ایلام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از جنبه های مورد بررسی کیفیت آب، بررسی هسته های پرتوزای موجود در آن می باشد که به دلیل خطرناک بودن آلودگی مربوط به مواد پرتوزا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از اصلی ترین راه های نفوذ مواد پرتوزا به بدن انسان، مصرف آب آلوده به مواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی است. در این مقاله تعداد 20 نمونه از آب های شرب استان ایلام که تعداد خانوار بیش تری را تحت پوشش خود دارند، از نظر پرتوزایی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. بعد از آماده سازی نمونه ها، فعالیت ویژه آلفا و بتا کل (... و...) آن ها به کمک آشکارساز سوسوزن مایع (LSC) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که...و... است. ضریب هم بستگی بین این دو متغیر، 27/0 می باشد ولی با این حال به کمک آزمون... ثابت شد که رابطه ی معناداری بین این متغیرها وجود ندارد. نتایج نشان دادند که میزان فعالیت ویژه آلفا و بتای کل همه آب ها از حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) و موسسه استاندارد ملی ایران که به ترتیب mBq/L 500 و mBq/L 1000 می باشند، پایین تر است. بنابراین از نظر کیفیت رادیولوژیکی این آب ها سالم هستند و مصرف آن ها برای افراد خطر نخواهد داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2431073 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.