ارزیابی دقت روش‏های مختلف در تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع (چمن) در دشت قزوین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تعیین تبخیر- تعرق گیاه مرجع عاملی اساسی در برآورد نیاز آبی گیاه و به دنبال آن مدیریت و برنامه‏ریزی صحیح آبیاری به شمار می‏آید. برای تخمین این عامل روش‏ها و معادلات متفاوتی ارایه شده که دقت این روش‏ها بر اساس اطلاعات هواشناسی مورد استفاده و شرایط اقلیمی منطقه متفاوت است. بنابراین بررسی و ارزیابی روش‏های مختلف و تعیین روش مناسب برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در هر منطقه امری ضروری می‏باشد. در این مطالعه با استفاده از داده‏های لایسیمتری برداشت شده در مدت 4 سال در ایستگاه تحقیقاتی اسماعیل‏آباد واقع در استان قزوین، مقادیر تبخیر- تعرق گیاه مرجع اندازه‏گیری شد. سپس به منظور مقایسه دقت روش‏های مختلف تجربی، روش لایسیمتر به عنوان مرجع در نظر گرفته شده و روش‏های هارگریوز- سامانی، بلانی- کریدل، تورک، پنمن- مانتیث فایو، مک کینک، بریستلی- تیلور، پنمن- فایو و تشت تبخیر بر اساس آن مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، روش تشت تبخیر با بیش‏ترین ضریب همبستگی (973/0) و کم‏ترین خطای استاندارد (81/3) نسبت به روش مرجع، مناسب‏ترین روش در برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع در منطقه مورد مطالعه بوده است. همچنین، روش پریستلی- تیلور با کم‏ترین ضریب همبستگی (896/0) و بیش‏ترین خطای استاندارد (16/23) در بین روش‏های مورد مطالعه کم‏ترین دقت را داشته است. معادلات پنمن- مانتیث فایو و هارگریوز سامانی نیز با ضرایب همبستگی 904/0 و 899/0 پس از معادله تشت تبخیر بیش‏ترین همبستگی را با داده‏های لایسیمتری داشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2431676 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!