پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس گرایش به قانون گریزی در رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی سطح شهر ارومیه

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتار رانندگی  بر اساس گرایش به قانون گریزی در رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی سطح شهر ارومیه انجام شد.  روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی رانندگان تاکسی سطح شهر ارومیه در سال 1400 بودند. در پژهش حاضر به روش دردسترس تعداد 200 راننده تاکسی انتاخب شدند. در فرآیند اجرایی قبل از شروع نمونه گیری توضیحاتی در خصوص هدف مطالعه و حفظ رازداری مطالب به افراد داده شد و همزمان رضایت نامه آگاهانه در خصوص شرکت در پژوهش از افراد دریافت گردید، سپس پرسشنامه ها از نمونه ها دریافت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با همبستگی پیرسون و رگرسیون اینتر و نرم افزار 18SPSS انجام شد. همبستگی معنی داری بین احساس قانون گریزی با رفتار رانندگی نشان می دهد و به طور مشخص همبستگی مثبت معنی داری بین احساس قانون گریزی (33/0) با رفتار رانندگی وجود دارد. قانون گریزی (290/0) در پیش بینی رفتار رانندگی نقش دارند، و مقادیر بدست آمده از آماره t نشان دهنده ی پیش بینی معنی دار متغیر رفتار رانندگی می باشد. همچنین با توجه به مقادیر بدست آمده از (Beta) قانون گریزی (234/0) اثر را بر رفتار رانندگی دارا هستند. این نتایج تاکیدی بر نقش بازدارنده های اجتماعی در رفتار رانندگی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2433460 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!