بررسی عوامل موثر بر ترافیک بخش مرکزی شهر ارومیه

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه رشد و توسعه فیزیکی پرشتاب شهرها تحولات چشم گیری را در کیفیت کالبدی و کارکردی آنها سبب شده است و به دنبال آن معضلات، مشکلات و نیازهای جدیدی را در عرصه برنامه ریزی شهری شهری مطرح ساخته است.از جمله این مشکلات، توزیع نامناسب کاربری ها و خدمات شهری مانند کاربری ها و مراکز تجاری را می توان نام برد که این امر افزایش سفرهای شهری و در نتیجه افزایش ترافیک و ناکارآمدی سیستم حمل و نقل شهری را به دنبال داشته است.این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر ترافیک بخش مرکزی شهر ارومیه انجام شد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و برای داده های توصیفی از برداشت میدانی و پرسشنامه در سال 1400 استفاده شده است.  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل نقشه از نرم افزارGIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که هدف از سفر بیشتر مراجعه کنندگان خرید از مراکز تجاری با 8/57 درصد بوده است که این امر نشان دهنده این است که کاربری های تجاری بیشترین تاثیر را در ترافیک بخش مرکزی شهر و جذب سفر دارد با توجه به اتخاد طرح های ترافیکی زوج و فرد همواره مشاهده می شود که افراد به هنگام رفع مایحتاج زندگی خود و خرید از وسایل حمل و نقل شخصی استفاده می کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2433465 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!