انعکاس مشارکتی از طریق وبلاگ ها: الگوهای گفتمانی و نظرات معلمان پیش از خدمت EFL ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

علیرغم اهمیت نوشتن مجلات یادآوری و بازتاب انتقادی برای معلمان پیش از خدمت، تعداد زیادی از مجلات یادآوری و بازتاب نوشته شده توسط آنها توصیفی و حداقلی هستند. با توجه به این مشکل، هدف مطالعه حاضر دو مورد بود: 1) تجزیه و تحلیل الگوهای گفتمانی معلمان پیش خدمت «بازتاب مشارکتی از طریق ادمودو، 2) برای بررسی اینکه آیا می تواند نوشتار تاملی آنها را از توصیفی به انتقادی بهبود بخشد. برای این منظور، در مجموع چهل و سه معلم پیش خدمت در مطالعه شرکت کردند. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا نظرات خود را در مورد عملکرد تدریس همکلاسی های خود در Edmodo به طور مشترک بنویسند. برای بررسی بهبود آنها، الگوهای گفتمانی نوشته های بازتابی آنها با استفاده از چارچوب پریلا و همکاران (2015) تجزیه و تحلیل شد. برای جلب نظر معلمان پیش خدمات زبان انگلیسی در مورد بازتاب مشارکتی از طریق Edmodo، پرسشنامه ای به شرکت کنندگان اختصاص داده شد و مصاحبه ای برای روشن کردن نظرات آنها تنظیم شد. نتایج نشان داد که برخی از الگوهای گفتمانی نگارش تاملی انتقادی در مجلات یادآوری و تامل معلمان پیش از خدمت پدیدار شده است. تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه همچنین نشان داد که اکثر شرکت کنندگان موافق بودند که ادمودو سهم مثبتی در مهارت بازتابی انتقادی آنها داشته است. یافته ها پیامدهایی برای دوره های عملی EFL دارند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
141 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2433729 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!