موانع و مشکلات کسب و کارهای مبتنی بر تعاونی های دانشجویی کشاورزی: مطالعه ای پدیدارشناسانه در غرب کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه تعاونی دانشجویی به عنوان رهیافتی برای آموزش و بهبود صلاحیت های کارآفرینانه دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که شناسایی موانع و مشکلات تعاونی های دانشجویی نه تنها سبب تسهیل فرآیند توسعه این کسب و کارها می شود، بلکه می تواند به استقرار هر چه آسانتر این تعاونی ها در آینده نیز کمک کند. لذا، پژوهش حاضر با هدف پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان در زمینه موانع و مشکلات تعاونی های دانشجویی کشاورزی در غرب کشور انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی پدیدار شناسی انجام شده است که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کلایزی هفت مرحله ای بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در این مطالعه شامل تمام دانشجویان مشغول به کار در تعاونی های دانشجویی کشاورزی در غرب کشور بودند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و گلوله برفی مجازی شناسایی شدند که با انجام 11 مصاحبه اشباع داده حاصل شد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری شدند. برای اطمینان بخشی به یافته های پژوهش از معیارهای تاییدپذیری، اعتبارپذیری و انتقال پذیری بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مشکلات درون سازمانی تعاونی های دانشجویی غرب کشور شامل: ناراحتی جسمی-روانی، مشکلات اقتصادی و مالی، ضعف دانش و اطلاعات عملی و احساس بی توجهی به دانشجو می باشند. افزون براین، براساس یافته های پژوهش مشکلات برون سازمانی تعاونی های دانشجویی عبارت از عدم حمایت دانشگاه از تعاونی، عدم حمایت نزدیکان و تلاطم های محیطی بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2433950 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!