روند تغییرات بارش و دما در مقیاس های زمانی مختلف در حوزه آبخیز کرخه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بارش و دما از مولفه های اصلی اقلیم هستند که تغییرات آن ها می تواند ساختار آب و هوایی هر منطقه را دگرگون سازد. مطالعه تغییرات این دو مولفه، اطلاعات پایه مورد نیاز در ارزیابی فراوانی و شدت وقوع فرآیندهای حدی اقلیمی و هیدرولوژیکی را فراهم می نماید. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی تغییرات زمانی بارش و دما در مقیاس های زمانی مختلف در حوزه آبخیز کرخه واقع در غرب کشور ایران پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا همگنی و صحت سنجی داده ها، شش ایستگاه سینوپتیک دارای دوره آماری 1389-1359 (2010-1980) انتخاب شد. سپس، روند تغییرات سری های زمانی متغیرهای بارش و دما با استفاده از آزمون آماری من-کندال و تخمین گر سن ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تغییرات بارش در اکثر ایستگاه های مطالعاتی کاهشی و بدون روند معنا دار بوده و در تعداد محدودی از ایستگاه ها دارای روند کاهشی معنا دار است که عموما مربوط به ما ه های سرد سال (0/09- و 0/07- در ایستگاه‎های خرم آباد و سنندج در فوریه) می شود. بیش ترین تغییرات روند بارش در سری های زمانی سالانه (0/02- در ایستگاه سنندج) مشاهده شد. به این ترتیب که در اغلب ایستگاه ها، روند کاهشی معنا داری در بارش مشاهده شد. در تمام سری های زمانی مورد بررسی، دماهای کمینه و بیشینه در اکثر ایستگاه ها دارای روند افزایشی است. میزان این روند افزایشی در دمای کمینه بیش تر (شیب تغییرات 2/77 و 2/75 به ترتیب در ایستگاه های سنندج و اهواز) است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2434109 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!