مقایسه شایستگی های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین پروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این تحقیق مقایسه شایستگی های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین‌پروری می‌باشد. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود، که تعداد 165 نفر از آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین و سپس با استفاده روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از دو گروه مدیران و زیردستان انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته خشوعی و همکاران (2013) استفاده شد، که جهت بررسی روایی، پرسش‌نامه مورد تایید 11 نفر از صاحب‌نظران رشته مدیریت قرار گرفت. هم‌چنین پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 928/0 محاسبه گردید. از آمار توصیفی جهت توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و جهت بررسی توزیع داده‌ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها با توجه به نرمال بود داده‌ها از آزمون t مستقل برای مقایسه شایستگی‌های مدیران با زیردستان استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که میانگین تمامی شایستگی‌های مدیران فعلی از جمله ارزش‌آفرینی، توانایی تحلیل، تصمیم‌گیری، دانش، سازگاری، عملکرد و توانایی ارتباط تفاوت معناداری با زیردستان دارند. اما میانگین توانایی رهبری مدیران با زیردستان تفاوت معناداری نداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2434668 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!