بررسی تاثیر آموزش همسالان مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر بهبود رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی تربت جام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

دهان و دندان سالم از معیارهای اصلی سنجش سلامت افراد جامعه به حساب می آید. آموزش بهداشت از بهترین راه ها برای تامین سلامت افراد جامعه است.

هدف

هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش همسالان بر بهبود رفتارهای مربوط به سلامت دهان و دندان مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده در دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی تربت جام بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه نیمه تجربی، 98 نفر دانش آموز پایه چهارم و پنجم دبستان منطقه روستایی تربت جام در سال 1398 با نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و به تصادف به دو گروه کنترل و آزمون تخصیص یافتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه روا و پایا شده پیمان و همکاران بود که توسط دانش آموزان در سه مقطع زمانی قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله آموزشی مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون های کای دو، من ویتنی، ویلکاکسون و جهت مدل بندی داده ها از مدل GEE (Generalized Estimating Equation) استفاده شد. کلیه تحلیل ها در سطح خطای 0/05 و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.

یافته ها

در گروه آزمون، میانگین و انحراف معیار نمره نگرش از 3/59±21/59 به 1/36±28/93، هنجار انتزاعی از 1/60±12/55 به 1/51±13/93، کنترل رفتاری درک شده از 2/87±13/65 به 1/65±19/44، قصد رفتار از 3/04±14/69 به 38/1±19/69 و رفتار استفاده از مسواک و نخ دندان 1/94±8/40 به 0/84±11/48 بعد از انجام مداخله تغییر کرده است، میانگین نمرات تمام سازه ها در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل پس از مداخله به طور معنی داری افزایش یافته بود در حالی که این تغییرات در گروه کنترل مشاهده نشد (0/001<P).

بحث و نتیجه گیری

در دانش آموزان، آموزش از طریق همسالان مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند منجر به ایجاد رفتارهای مطلوب و اصلاح عادات رفتاری غلط در زمینه سلامت دهان و دندان گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
399 تا 410
لینک کوتاه:
magiran.com/p2434915 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!