مدل سازی هیدرودینامیکی و کیفی تالاب (مطالعه موردی: تالاب بامدژ)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مدل سازی کمی و کیفی به عنوان یک ابزار قدرتمند در درک پدیده ها و فرایندهای پیچیده هست. در دهه های اخیر، کاربرد مدل های ریاضی در مدل‎سازی کمی و کیفی پدیده های مربوط به هیدرودینامیک و کیفیت پهنه های آبی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، مدل سازی دوبعدی هیدرودینامیک و کیفیت تالاب بامدژ از محل سد شاوور در بالادست تا محل تقاطع کانال توانا در پایین دست، به صورت متوسط عمقی و غیرماندگار با استفاده از ماژول های هیدرودینامیک و کیفیت نرم افزار MIKE 21 بررسی خواهد شد. در این راستا، پارامترهای هیدرودینامیک عمق آب، سرعت در جهت ، و سرعت در جهت ، و پارامترهای کیفی دما، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، نیترات، آمونیاک، فیکال کلیفرم و توتال کلیفرم برای مدت یک سال شبیه سازی شد. جهت تهیه مدل مناسب، از داده‏های اندازه‎گیری شده میدانی استفاده گردید. با استفاده از ماژول هیدرودینامیک ضریب زبری مانینگ برای بستر و سیلاب‎دشت ها به ترتیب برابر با 0/04 و 0/06 به دست آمد. شرایط مرزی بالادست و پایین‎ دست به ترتیب دبی مشخص و دبی-اشل درنظر گرفته و شبیه سازی برای مدت 365 روز انجام شد. نتایج نشان داد مدل هیدرودینامیک دوبعدی و غیرماندگار نسبتا از دقت مناسبی برخوردار است و می تواند با دقت قابل قبولی پارامترهای جریان و پهنه تالاب را محاسبه نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2435004 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!