بررسی تاثیرات یکپارچه سازی هیدرولیکی و تعیین شاخص تاب آوری سامانه های شبکه توزیع آب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ارزیابی وضعیت کارایی شبکه توزیع آب یکی از مسایل مهم و چالش برانگیز کاربران این حوزه است. در پژوهش حاضر پس از تعریف شاخص تاب آوری شبکهمیزان این پارامتر در حالت های اتصال مخازن به یکدیگر و عدم اتصال آن ها به هم و تاثیر هر یک از حالات در نحوه آب رسانی به مشترکین موردبررسی قرارگرفته است. در این تحقیق نسبت به تهیه مدل هیدرولیکی شبکه توزیع آب محدوده 6 مخزن هم جوار با استفاده از نرم افزار WaterGEMS اقدام شد. مدل هیدرولیکی در ساعت حداکثر مصرف در حالت های اتصال مخازن به یکدیگر و در حالت عدم اتصال مخازن به یکدیگر اجرا و شرایط هیدرولیکی محدوده هر یک از مخازن به صورت نقشه فشار و در نمودارهای مربوطه ارایه گردید. همچنین از قابلیت های نرم افزار WaterGEMS برای تعیین درصد نحوه تاثیرگذاری مخازن در محدوده تحت پوشش آن ها و اینکه مخازن متصل به شبکه توزیع آب یک محدوده خاص کمک می نماید یا خیر استفاده گردید. نتایج نشان داد که یکپارچه سازی هیدرولیکی محدوده مخازن هم جوار تاثیر مثبتی در بهبود تاب آوری شبکه توزیع دارد. همچنین به دلیل تدقیق الگوی مصرف مخازن در حالت اتصال مخازن به یکدیگر دقت مدل هیدرولیکی تهیه شده بیشتر هست. بررسی تاثیر به هم پیوستگی هیدرولیکی منجر به ارتقای واسنجی مدل هیدرولیکی گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2435005 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!