تاثیر تمرین همزمان استقامتی و مقاومتی بر سطوح آندروژن ها و عملکرد جنسی زنان یائسه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

عملکرد جنسی زنان در طول یایسگی کاهش می‏ یابد که خود باعث کاهش کیفیت زندگی آن ها می شود. برخی مطالعات ارتباط فعالیت فیزیکی با افزایش سطح سرمی آندروژن ها و بهبود عملکرد جنسی را مطرح کردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین همزمان بر سطح آندروژن ‏ها و عملکرد جنسی زنان یایسه انجام شد.

روش کار

مطالعه به صورت نیمه تجربی اجرا شد که نمونه آماری این پژوهش را 30 زنان یایسه با میانگین وزن 5/4±65/1 کیلوگرم تشکیل دادند. در ادامه، آزمودنی ‏ها به طور تصادفی به دو گروه تمرین همزمان و کنترل تقسیم شدند. گروه‏ تمرین 8 هفته تمرین همزمان اجرا نمودند. سطوح سرمی دی‏ هیدرو‏اپی ‏آندروسترون، تستوسترون، عملکرد جنسی 48 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 در سطح معنی ‏داری 0/05 تحلیل شدند.

یافته ها

تمرین همزمان در گروه تجربی موجب افزایش معنادار سطح سرمی تستوسترون نسبت به گروه کنترل شد (0/042=P). با وجود اینکه تمرین همزمان موجب افزایش سطح سرمی دی ‏هیدرو‏اپی ‏آندروسترون در گروه تجربی شد؛ اما این مقدار در سطح معناداری نبود (0/396=P). تمرین مقاومتی همچنین موجب افزایش عملکرد جنسی در حیطه ‏های میل (0/035=P)، رضایت زناشویی (0/002=P) و مجموع امتیازات (0/047=P) در گروه تمرین همزمان نسبت به گروه کنترل شد.

نتیجه گیری

به طورکلی، بر اساس یافته‏ های ما به نظر می‏رسد که تمرین همزمان استفامتی- مقاومتی با افزایش سطح سرمی تستوسترون موجب بهبود عملکرد جنسی زنان یایسه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
292 تا 301
لینک کوتاه:
magiran.com/p2435133 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!