اثر تراکم و کائولین بر عملکرد و خصوصیات بیوشیمیایی ارقام گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط دیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و محلول پاشی کایولین بر ارقام گندم دیم، پژوهشی بصورت فاکتوریل-اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار تحت شرایط دیم در شهرستان کوهدشت اجرا شد. فاکتور تراکم در چهار سطح 350، 500، 650 و 800 بوته در مترمربع و فاکتور رقم شامل سه رقم گندم دیم شامل کریم، کوهدشت و قابوس به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و محلول پاشی کایولین در دو سطح عدم کاربرد و کاربرد کایولین در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم بر میزان آنتی اکسیدان های پلی فنول اکسیداز و پراکسیداز (به ترتیب 2/26 و 1/9 درصد) و کربوهیدرات های دانه (9/11 درصد) افزوده شد، اما میزان پروتیین دانه (3/4 درصد) در بالاترین تراکم نسبت به شاهد کاهش یافت. میزان نیتروژن، پتاسیم و آهن دانه با افزایش تراکم کاهش نشان داد. بیشترین میزان فسفر، روی و پروتیین دانه به رقم قابوس تعلق داشت، بطوری که میزان فسفر به ترتیب 4/6 و 9/1 درصد، میزان روی به ترتیب 6/4 و 3/1 درصد و میزان پروتیین به ترتیب 5/2 و 3/0 درصد در رقم قابوس بیشتر از ارقام کریم و کوهدشت بود. محلول پاشی کایولین موجب افزایش جذب تمام عناصر ضروری مورد مطالعه در اندام هوایی و میزان نیتروژن، فسفر، آهن، روی و کربوهیدرات های دانه، اما موجب کاهش آنتی اکسیدان های اندام هوایی و میزان پتاسیم و پروتیین دانه نسبت به عدم کاربرد کایولین شد. در مجموع، رقم قابوس در تراکم 500 بوته در متر مربع با کاربرد کایولین به عنوان بهترین تیمار جهت تولید و غنی سازی دانه برای منطقه کوهدشت قابل توصیه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2437007 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!