اندازه گیری غلظت سرب در خون بیماران تحت عمل آپاندکتومی و کوله سیستکتومی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مسمومیت سرب به علت عوارض حاد و مزمن شدید آن یک وضعیت تهدیدکننده زندگی است. بنابراین روشهای پیشگیری برای جلوگیری از اثرات چندگانه ای سمی این فلز، بسیار مهم هستند. با توجه به اثرات کشنده سرب و روند رو به افزایش غلظت آن درمحیط، این مطالعه با هدف اندازه گیری غلظت سرب، در خون و بافت بیماران تحت جراحی آپاندکتومی و کله سیستکتومی طراحی واجرا شد.

روش بررسی

این مطالعه مقطعی بوده که روی بیماران تحت آپاندکتومی و یا کله سیستکتومی در بیمارستان رازی شهر اهواز طی یکدوره زمانی 12 ماهه از اردیبهشت سال 1398 تا اردیبهشت 1399 انجام شد. 120 نفر در سه گروه آپاندکتومی(40 نفر)، کله سیستکتومی(40 نفر)و شاهد(40 نفر)بررسی شدیم. نمونه های خون از تمام افراد سه گروه مورد مطالعه گرفته میشد. آنگاه پس از عمل جراحی نمونه پاتولوژی برداشت شده از آپاندیس و یا کیسه صفرا از بیماران دو گروهی که تحت جراحی آپاندکتومی یا کله سیستکتومی قرارمی گرفتند، جهت بررسی وجود سرب بررسی میشد(با استفاده از از تصویر ایکس-ری)

یافته ها 

نتایج ما ب هخوبی نشان میدهد میانگین غلظت سرب خون در گروه آپاندکتومی 2/ 9 ± 6/ 2 2 میکروگرم بر دسیلیتر، در گروه کله سیستکتومی 4/ 7 ± 5/ 24 میکروگرم بر دسیلیتر و در گروه شاهد 1/ 3 ± 3/ 6 میکروگرم بر دسیلیتر بود که اختلاف میان سه گروه ازنظرآماری معنی دار بود(001 / P<0). همچنین در 21 نمونه (5/ 52 درصد) از گروه آپاندکتومی و در 23 نمونه (5/ 57 درصد) از گروه کله سیستکتومی سرب یافت شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود(175 /P=0).

نتیجه گیری 

بر اساس نتایج این مطالعه میتوان گفت مواجهه مزمن و مسمومیت با سرب ممکن است در بروز و تغییر الگوی سنگ کیسه صفرا و آپاندیسیت نقش داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
536 -543
لینک کوتاه:
magiran.com/p2437239 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.